Член 56 - Мерки на заштита
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 56 - Мерки на заштита
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 56 - Мерки на заштита
1. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да ги заштитат правата и интересите на жртвите, вклучувајќи ги и нивните посебни потреби како сведоци, во сите фази од истрагите и судските постапки, а особено преку:
а. обезбедување на нивната безбедност, како и на безбедноста на нивните семејства и сведоците во нивно име, од заплашување, одмазда и повторена виктимизација;
б. обезбедување информирање на жртвите, барем во случаи кога жртвите и семејството може да се во опасност, за бегство на сторителот односно привремено или трајно ослободување;
в. информирање на жртвите, во согласност со условите предвидени со внатрешното право, за нивните права и услугите што им се на располагање, последователните активности во врска со нивната жалба, обвинението, општото напредување на истрагата или постапката, и нивната улога во нив, како и за исходот на нивните случаи;
г. овозможување на жртвите, на начин и во согласност со процесните правила на внатрешното право, да бидат ислушани, да достават докази и да ги презентираат нивните гледишта, потреби и интереси, непосредно или преку посредник, и дека ќе се земат предвид;
д. обезбедување на жртвите со соодветни служби за поддршка така што нивните права и интереси уредно да се презентираат и да се земат предвид;
ѓ. обезбедување усвојување на мерки за заштита на приватноста и угледот на жртвата;
е. обезбедување, кога е можно, да се избегнува контактот меѓу жртвите и сторителите во суд и во просториите на органите за спроведување на законот;
ж. обезбедување на жртвите со независни и стручни преведувачи, кога жртвите се странки во постапката односно кога приложуваат докази;
з. овозможување на жртвата да сведочи, според правилата предвидени во внатрешното право, во судница без да биде присутна односно барем без присуство на обвинетиот, секако преку употреба на соодветни комуникациски технологии, таму каде што се достапни.

2. На дете-жртва и сведок на насилство врз жените и домашно насилство им се укажуваат, кога е соодветно, специјални мерки на заштита, земајќи ги предвид најдобрите интереси на детето.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 56 Мерки на заштита
Подредување помеѓу државите на членот 56 Мерки на заштита
ПРАШАЊА
 
a. Дали постојат програми за заштита на сведоци и/или други мерки на посебна заштита воведени со цел да се осигура безбедноста на жртвите? Дали други сведоци или членови на семејството може да побараат мерки за заштита? Дали овие мерки се применливи на облиците на НВЖ или само некои? Објаснете. Кои услови треба да бидат исполнети за да се определи кој има право да побара заштита (дали тоа може да се врши по службена должност), каков вид мерки се достапни (заштита на идентитетот, процесна заштита посебни сведоци и сл.) кој определува специјални мерки, колку долго тие може да траат и др.? Ако е можно прикажете го бројот на случаи каде што е определена програма за заштита на сведоци во последните две години. Исто така, ако е можно наведете информации за жртвите на НВЖ на кои им била обезбедена ваков вид заштита, и на колку од нив.
Одговор:
a. Дали постојат програми за заштита на сведоци и/или други мерки на посебна заштита воведени со цел да се осигура безбедноста на жртвите? Дали други сведоци или членови на семејството може да побараат мерки за заштита? Дали овие мерки се применливи на облиците на НВЖ или само некои? Објаснете. Кои услови треба да бидат исполнети за да се определи кој има право да побара заштита (дали тоа може да се врши по службена должност), каков вид мерки се достапни (заштита на идентитетот, процесна заштита посебни сведоци и сл.) кој определува специјални мерки, колку долго тие може да траат и др.? Ако е можно прикажете го бројот на случаи каде што е определена програма за заштита на сведоци во последните две години. Исто така, ако е можно наведете информации за жртвите на НВЖ на кои им била обезбедена ваков вид заштита, и на колку од нив.
Одговор:
MINUS
б. Дали постојат правни и други мерки за да се осигура дека жртвите се информирани за ослободување на сторителот како што е дефинирано во чл. 56 точка б. Ако постојат такви мерки, наведете која институција е одговорна и како жртва е информирана. Наведете ги правните основи за овие мерки.
Одговор:
б. Дали постојат правни и други мерки за да се осигура дека жртвите се информирани за ослободување на сторителот како што е дефинирано во чл. 56 точка б. Ако постојат такви мерки, наведете која институција е одговорна и како жртва е информирана. Наведете ги правните основи за овие мерки.
Одговор:
MINUS
в. Според релевантното законодавство, дали жртвата е страна во кривичната постапка? Дали жртвата може да доставува докази и да влијание на постапката? Дали постои надлежен орган чија одговорност според внатрешното право или стандардизираните процедури опфаќа „информирање на жртвите, во согласност со условите предвидени со внатрешното право, за расположливите права и услуги, последователните активности во врска со нивната жалба, обвинението, општото напредување на истрагата или постапката, и нивната улога во нив, како и за исходот на нивните случаи”. Ако е така, наведете го надлежниот орган, каков вид информации мора да ѝ бидат обезбедени на жртвата и постапката.
Одговор:
в. Според релевантното законодавство, дали жртвата е страна во кривичната постапка? Дали жртвата може да доставува докази и да влијание на постапката? Дали постои надлежен орган чија одговорност според внатрешното право или стандардизираните процедури опфаќа „информирање на жртвите, во согласност со условите предвидени со внатрешното право, за расположливите права и услуги, последователните активности во врска со нивната жалба, обвинението, општото напредување на истрагата или постапката, и нивната улога во нив, како и за исходот на нивните случаи”. Ако е така, наведете го надлежниот орган, каков вид информации мора да ѝ бидат обезбедени на жртвата и постапката.
Одговор:
MINUS
г. Имајќи ги предвид обврските дефинирани од г - з, наведете информации за тоа што се гарантира со внатрешната правна рамка, наведувајќи чија одговорност е да се обезбеди пристап до информациите и пристап до правата, постапки достапни за жртвите, како и можните последици во случај на необезбедување релевантни информации или необезбедување услуги како што се бара со внатрешното право. Наведете информации за следново: дали преведувањето е бесплатно, дали сослушувањето на жртвата може да се преземе без присуство на сторителот (ако да, кој го бара и каков вид дополнителни барања треба да бидат исполнети, доколку ги има), дали делови или целото судење може да бидат затворени за јавноста, дали соочувањето е задолжително во некои случаи и ако е така, ве молиме наведете.
Одговор:
г. Имајќи ги предвид обврските дефинирани од г - з, наведете информации за тоа што се гарантира со внатрешната правна рамка, наведувајќи чија одговорност е да се обезбеди пристап до информациите и пристап до правата, постапки достапни за жртвите, како и можните последици во случај на необезбедување релевантни информации или необезбедување услуги како што се бара со внатрешното право. Наведете информации за следново: дали преведувањето е бесплатно, дали сослушувањето на жртвата може да се преземе без присуство на сторителот (ако да, кој го бара и каков вид дополнителни барања треба да бидат исполнети, доколку ги има), дали делови или целото судење може да бидат затворени за јавноста, дали соочувањето е задолжително во некои случаи и ако е така, ве молиме наведете.
Одговор:
MINUS
д. Дали децата мора да сведочат против сторителите, или постојат исклучоци според внатрешното право? Ве молиме, наведете. Дали постојат посебни законски мерки со цел заштита на децата како жртви и/или на сведоците (посебно процесни гаранции, како што се забрана на соочување, употреба на техничка опрема за сведочења, обезбедување посебна поддршка од стручни лица за правата на децата итн.)?
Одговор:
д. Дали децата мора да сведочат против сторителите, или постојат исклучоци според внатрешното право? Ве молиме, наведете. Дали постојат посебни законски мерки со цел заштита на децата како жртви и/или на сведоците (посебно процесни гаранции, како што се забрана на соочување, употреба на техничка опрема за сведочења, обезбедување посебна поддршка од стручни лица за правата на децата итн.)?
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.