Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за воспоставување, во доволен број, на лесно достапни и соодветни кризни центри при силување или центри за упатување на жртви при сексуално насилство, заради обезбедување медицински и форензички преглед, поддршка при траума и советување за жртвите.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 25 Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Подредување помеѓу државите на членот 25 Поддршка за жртвите на сексуално насилство
ПРАШАЊА
 
a. Дали во земјата постојат центри за жртви на силување? Ако постојат, наведете информации за бројот на таквите центри. Каков вид советување обезбедуваат? Дали тие се водени од државен орган или невладини организации (појаснете)? Дали се независни или се дел од други институции/НВО кои обезбедуваат друг вид услуги. Ве молиме објаснете.
Одговор:
a. Дали во земјата постојат центри за жртви на силување? Ако постојат, наведете информации за бројот на таквите центри. Каков вид советување обезбедуваат? Дали тие се водени од државен орган или невладини организации (појаснете)? Дали се независни или се дел од други институции/НВО кои обезбедуваат друг вид услуги. Ве молиме објаснете.
Одговор:
MINUS
б. Дали обезбедуваат краткорочни, среднорочни или долгорочни психолошки „лице во лице” советувања? Дали работат во форма на групи за поддршка? Дали обезбедуваат психолошка поддршка за време на судската постапка? Дали тие имаат функција на упатување? Кому му ги упатуваат жртвите?
Одговор:
б. Дали обезбедуваат краткорочни, среднорочни или долгорочни психолошки „лице во лице” советувања? Дали работат во форма на групи за поддршка? Дали обезбедуваат психолошка поддршка за време на судската постапка? Дали тие имаат функција на упатување? Кому му ги упатуваат жртвите?
Одговор:
MINUS
в. Дали центрите за сексуално насилство обезбедуваат итна медицинска помош, и/или медицинско вештачење (за собирање докази) и/или имаат улога на кризна интервенција (како на пример сместување на жртвата во засолништето)? Објаснете ја нивната улога и одговорност и наведете го бројот на ваквите центри во земјата. Дали се водени од државен орган или невладини организации (Ве молам појаснете)? Дали се независни или се дел од други институции/НВО кои обезбедуваат друг вид услуги. Објаснете. Дали имаат функција на упатување? Кому му ги упатуваат жртвите? Објаснете.
Одговор:
в. Дали центрите за сексуално насилство обезбедуваат итна медицинска помош, и/или медицинско вештачење (за собирање докази) и/или имаат улога на кризна интервенција (како на пример сместување на жртвата во засолништето)? Објаснете ја нивната улога и одговорност и наведете го бројот на ваквите центри во земјата. Дали се водени од државен орган или невладини организации (Ве молам појаснете)? Дали се независни или се дел од други институции/НВО кои обезбедуваат друг вид услуги. Објаснете. Дали имаат функција на упатување? Кому му ги упатуваат жртвите? Објаснете.
Одговор:
MINUS
г. Ако жртвата е упатена на медицинско вештачење од страна на Центарот за заштита од сексуално насилство, дали од жртвата или од центарот се бара да го пријават случајот на полицијата?
Одговор:
г. Ако жртвата е упатена на медицинско вештачење од страна на Центарот за заштита од сексуално насилство, дали од жртвата или од центарот се бара да го пријават случајот на полицијата?
Одговор:
MINUS
д. Дали услугите во Центарот за заштита од сексуално насилство се бесплатни? Кој ги финансира? Примерите на добра практика покажуваат дека еден ваков центар треба да постои на секој 200.000 жители.
Одговор:
д. Дали услугите во Центарот за заштита од сексуално насилство се бесплатни? Кој ги финансира? Примерите на добра практика покажуваат дека еден ваков центар треба да постои на секој 200.000 жители.
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.