Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 60 - Родово засновани барања за азил
1. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат родово заснованото насилство врз жените да може да се препознава како форма на прогонување во рамките на значењето на членот 1 A (2) од Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година и како форма на сериозно загрозување кое бара комплементарна/супсидијарна заштита.

2. Страните обезбедуваат дека родово чувствително толкување се дава за секоја од основите во Конвенцијата и дека кога е утврдено дека стравот од прогонување се однесува на една или повеќе основи, на барателите да им се одобрува статус на бегалци во согласност со применливите релевантни инструменти.

3. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да развијат родово чувствителни постапки на прием и услуги на поддршка за барателите на азил, како и родово чувствителни упатства и родово чувствителни постапки за азил, вклучувајќи и определување бегалски статус и барање за меѓународна заштита.
ИНДИКАТОРИ
 
1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува родово заснованото насилство врз жените да може да биде препознаено како облик на протерување во согласност со значењето на член 1, А (2) од Конвенцијата за статусот на бегалци од 1951 год. и да се третира како вид на сериозно загрозување кое бара комплементарна односно супсидијарна заштита, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува родово заснованото насилство врз жените да може да биде препознаено како облик на протерување во согласност со значењето на член 1, А (2) од Конвенцијата за статусот на бегалци од 1951 год. и да се третира како вид на сериозно загрозување кое бара комплементарна односно супсидијарна заштита, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува родово чувствително толкување по секоја основа од Конвенцијата и им дозволува статус на бегалец на подносителите на барање на азил во случаи каде ќе се потврди дека постои страв од прогонување по еден или повеќе од тие основи, во согласност со применливи релевантни инструменти, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува родово чувствително толкување по секоја основа од Конвенцијата и им дозволува статус на бегалец на подносителите на барање на азил во случаи каде ќе се потврди дека постои страв од прогонување по еден или повеќе од тие основи, во согласност со применливи релевантни инструменти, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
3. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува развој на родово чувствителни процедури за прием и услуги за поддршка за лица кои бараат азил, како и родово чувствителни упатства и процедури за азил, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
3. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува развој на родово чувствителни процедури за прием и услуги за поддршка за лица кои бараат азил, како и родово чувствителни упатства и процедури за азил, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
4. Број на родово чувствителни упатства и процедури за азил на државно, регионално и локално ниво.
Одговор:
4. Број на родово чувствителни упатства и процедури за азил на државно, регионално и локално ниво.
Одговор:
MINUS
5. Број на даватели на услуги за поддршка на лица кои бараат азил, разделени според: а) регион/град и б) вид на давател на услуги (јавни, приватни, граѓански сектор).
Одговор:
5. Број на даватели на услуги за поддршка на лица кои бараат азил, разделени според: а) регион/град и б) вид на давател на услуги (јавни, приватни, граѓански сектор).
Одговор:
MINUS
6. Процент на жени на кои им е одобрен статус на азил заснован на фактот дека се жртви на родово засновано насилство, во однос на број на жени кои поднеле барање за азил, на годишно ниво.
Одговор:
6. Процент на жени на кои им е одобрен статус на азил заснован на фактот дека се жртви на родово засновано насилство, во однос на број на жени кои поднеле барање за азил, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.