Член 59 - Статус на престој
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 59 - Статус на престој
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 59 - Статус на престој
1. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека жртвите чиј статус на престој зависи од брачниот или вонбрачниот партнер во согласност со нивното национално законодавство, во случај на прекинување на бракот или врската, и при посебно тешки околности, добиваат, по поднесување барање, независна дозвола за престој без оглед на траењето на бракот или на врската. Условите коишто се однесуваат на одобрувањето и траењето на независната дозвола за престој се утврдени со националното законодавство.

2. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека жртвите може да добијат запирање на постапката за протерување отпочната во врска со статусот на престој што зависи од статусот на брачниот или вонбрачниот партнер во согласност со националното законодавство и да им овозможат да поднесат барање за независна дозвола за престој.

3. Страните издаваат обновлива дозвола за престој на жртвите во една од следните две ситуации или и во двете:
а. Кога надлежен орган смета дека престојот на жртвите е неопходен заради нивната лична состојба;
б. Кога надлежен орган смета дека престојот на жртвите е неопходен заради нивната соработка со надлежни органи во истраги или кривични постапки.

4. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека жртвите на принудни бракови доведени во друга земја заради брак, а кои, како резултат на тоа, го изгубиле својот статус на престој во земјата каде што вообичаено престојуваат, можат повторно да го стекнат таквиот статус.
ИНДИКАТОРИ
 
1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува жртвите чиј престој зависи од сопружникот, односно партнерот, во случај на раскинување на бракот, односно врската, и во смисла на особено тешки околности, во согласност со националното законодавство и со пропишување на симболични такси, по барање да добиваат независна дозвола за престој без оглед на должината на траење на бракот, односно врската, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува жртвите чиј престој зависи од сопружникот, односно партнерот, во случај на раскинување на бракот, односно врската, и во смисла на особено тешки околности, во согласност со националното законодавство и со пропишување на симболични такси, по барање да добиваат независна дозвола за престој без оглед на должината на траење на бракот, односно врската, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува жртвите да можат да добијат запирање на постапка за протерување покрената поради статусот за престој кој зависи од сопружникот, односно партнерот, во согласност со националното законодавство, како и да можат да поднесат барање за самостојна дозвола за престој, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува жртвите да можат да добијат запирање на постапка за протерување покрената поради статусот за престој кој зависи од сопружникот, односно партнерот, во согласност со националното законодавство, како и да можат да поднесат барање за самостојна дозвола за престој, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
3. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои на жртвата ѝ се обезбедува издавање на дозвола за престој со можност за продолжување во согласност со член 59, став 3, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
3. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои на жртвата ѝ се обезбедува издавање на дозвола за престој со можност за продолжување во согласност со член 59, став 3, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
4. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува жртвите на принудни бракови доведени во друга земја со цел венчавање, кои заради тоа го изгубиле статусот за престој во земјата во која инаку престојуваат, да можат повторно да го остварат тој статус, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
4. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува жртвите на принудни бракови доведени во друга земја со цел венчавање, кои заради тоа го изгубиле статусот за престој во земјата во која инаку престојуваат, да можат повторно да го остварат тој статус, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
5. Процент на жени чија постапка на протерување е спречена заради нивниот статус на жртва на насилство, во однос на вкупниот број на вакви постапки, на годишно ниво.
Одговор:
5. Процент на жени чија постапка на протерување е спречена заради нивниот статус на жртва на насилство, во однос на вкупниот број на вакви постапки, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
6. Број на (повторно) издадени дозволи за престој на жените кои го оствариле тоа право врз основа на тоа дека се жртви на некаков облик на насилство опфатено со Конвенцијата, во однос на вкупниот број на издадени дозволи за престој на жените (на кои овој статус им е изминат), на годишно ниво.
Одговор:
6. Број на (повторно) издадени дозволи за престој на жените кои го оствариле тоа право врз основа на тоа дека се жртви на некаков облик на насилство опфатено со Конвенцијата, во однос на вкупниот број на издадени дозволи за престој на жените (на кои овој статус им е изминат), на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.