Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
1. Страните обезбедуваат дека истрагите или гонењето за кривични дела утврдени во согласност со членовите 35, 36, 37, 38 и 39 од Конвенцијата нема да зависат целосно од пријава или тужба поднесена од жртвата ако кривичното дело било извршено целосно или делумно на нивна територија, и постапките да може да продолжат дури ако жртвата ја повлекла својата изјава или пријава.

2. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат, во согласност со условите предвидени со нивното внатрешно право, можност за владини и невладини организации и советници за домашно насилство да им помагаат и/или да ги поддржуваат жртвите, на нивно барање, во текот на истрагите и судските постапки во врска со кривичните дела утврдени во согласност со Конвенцијата.
ИНДИКАТОРИ
 
1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува истрагите, односно судските постапки за кривичните дела утврдени врз основа на членовите 35,36,37,38 и 39 од оваа Конвенција да не зависат во целост од кривичните пријави или жалби кои ги поднела жртвата за кривично дело, кое е во целост или делумно сторено на нејзина територија, и постапките да можат да продолжат дури и ако жртвата ја повлече својата изјава, односно пријава, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува истрагите, односно судските постапки за кривичните дела утврдени врз основа на членовите 35,36,37,38 и 39 од оваа Конвенција да не зависат во целост од кривичните пријави или жалби кои ги поднела жртвата за кривично дело, кое е во целост или делумно сторено на нејзина територија, и постапките да можат да продолжат дури и ако жртвата ја повлече својата изјава, односно пријава, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува владините институции и невладините организации како и советниците во областа на семејното насилство да можат (во согласност со условите пропишани во националното законодавство) да даваат помош и/или поддршка на жртвите, на нивно барање, во тек на истрагата и судската постапка во врска со кривичните дела утврдени врз основа на оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се обезбедува владините институции и невладините организации како и советниците во областа на семејното насилство да можат (во согласност со условите пропишани во националното законодавство) да даваат помош и/или поддршка на жртвите, на нивно барање, во тек на истрагата и судската постапка во врска со кривичните дела утврдени врз основа на оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
3. Процент на постапки кои јавниот обвинител ги продолжил по службена должност и по повлекување на изјава или пријава од страна на жртвата, во однос на вкупниот број на покренати постапки разделени по облиците на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.
Одговор:
3. Процент на постапки кои јавниот обвинител ги продолжил по службена должност и по повлекување на изјава или пријава од страна на жртвата, во однос на вкупниот број на покренати постапки разделени по облиците на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
4. Процент на случаи во кои невладините организации и советнички во случаи на семејното насилство пружиле помош и/или поддршка на жртвите, на нивно барање во тек на истраги и судски постапки, во однос на вкупниот број случаи разделени по облици на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.
Одговор:
4. Процент на случаи во кои невладините организации и советнички во случаи на семејното насилство пружиле помош и/или поддршка на жртвите, на нивно барање во тек на истраги и судски постапки, во однос на вкупниот број случаи разделени по облици на насилство опфатени со Конвенцијата, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.