Член 30 - Обесштетување
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 30 - Обесштетување
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 30 - Обесштетување
1. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат жртвите да имаат право да бараат обесштетување од сторителите за секое кривично дело утврдено во согласност со оваа Конвенција.

2. Адекватно државно обесштетување се одобрува на оние лица кои се здобиле со тешки телесни повреди или на кои им е нарушено здравјето, доколку штетата не е покриена од други извори како сторителот, осигурувањето или државно финансираните здравствени и социјални резерви. Тоа не ја спречува страната да бара враќање на обесштетувањето од сторителот, сѐ додека се посветува должно внимание за безбедноста на жртвата.

3. Мерките преземени во согласност со став 2 обезбедуваат одобрување обештетување во разумен рок.
ИНДИКАТОРИ
 
1. Степен на вклопеност на мерки/одредби врз основа на кои на жртвите им се обезбедува право на побарување за надоместок на штета (материјална и нематеријална) од сторителите за сите кривични дела на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
1. Степен на вклопеност на мерки/одредби врз основа на кои на жртвите им се обезбедува право на побарување за надоместок на штета (материјална и нематеријална) од сторителите за сите кривични дела на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
2. Степен на вклопеност на мерки/одредби врз основа на кои се обезбедува доделување на соодветна државен надоместок на штета на жртвите кои се здобиле со сериозни телесни повреди или со кои е нарушено здравјето до таа мерка степенот на повреди да не е покриен од други извори (сторител, осигурување, односно државно здравствено и социјално), во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
2. Степен на вклопеност на мерки/одредби врз основа на кои се обезбедува доделување на соодветна државен надоместок на штета на жртвите кои се здобиле со сериозни телесни повреди или со кои е нарушено здравјето до таа мерка степенот на повреди да не е покриен од други извори (сторител, осигурување, односно државно здравствено и социјално), во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
3. Процент на жртви на насилство на кои со правосилна/конечна судска одлука им е дадено право на надоместок на штета од страна на сторителот (во кривична или парнична постапка), во однос на вкупен број на жртви на овие кривични дела и број на жртви кои со судска постапка го барале тоа право, на годишно ниво.
Одговор:
3. Процент на жртви на насилство на кои со правосилна/конечна судска одлука им е дадено право на надоместок на штета од страна на сторителот (во кривична или парнична постапка), во однос на вкупен број на жртви на овие кривични дела и број на жртви кои со судска постапка го барале тоа право, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
4. Процент на жртви на насилство кои покренале постапка за принудно извршување на судска одлука за надоместок на штета од сторителот или оствариле супсидијарно право на надоместок на штета од државата, во однос на вкупниот број на жртви кои го оствариле тоа право во судска постапка, на годишно ниво.
Одговор:
4. Процент на жртви на насилство кои покренале постапка за принудно извршување на судска одлука за надоместок на штета од сторителот или оствариле супсидијарно право на надоместок на штета од државата, во однос на вкупниот број на жртви кои го оствариле тоа право во судска постапка, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.