Член 18 - Општи обврски
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 18 - Општи обврски
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 18 - Општи обврски
1. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за заштита на сите жртви од какви било натамошни акти на насилство.

2. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки, во согласност со внатрешното право, за да обезбедат соодветни механизми за ефективна соработка меѓу сите релевантни државни органи, вклучувајќи ги судството, јавните обвинители, органите за спроведување на законот, локалните и регионалните власти, невладините организации и другите релевантни организации и субјекти, при заштита и поддршка на жртвите и сведоците на сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата, вклучувајќи и преку упатување до општи и специјализирани служби за поддршка, како што е детално опишано во членовите 20 и 22 од оваа Конвенција.


3. Страните обезбедуваат дека мерките преземени во согласност со ова поглавје:
- се засновани врз родово разбирање на насилството врз жените и домашното насилство и се фокусираат врз човековите права и безбедноста на жртвата;
- се засновани врз интегриран пристап којшто го зема предвид односот меѓу жртвите, сторителите, децата и нивната поширока општествена средина;
- се насочени кон избегнување секундарна виктимизација;
- се насочени кон јакнење и економска независност на жените-жртви на насилство;
- дозволуваат, кога тоа е соодветно, низа услуги за заштита и поддршка на жртвите да бидат сместени во исти објекти;
- се третираат специфичните потреби на ранливите лица, вклучувајќи ги и децата-жртви, и да им се достапни.

4. Давањето услуги не зависи од волјата на жртвата да покрене обвинение или да сведочи против кој било сторител.

5. Страните ги преземаат потребните мерки за да обезбедат конзуларна и друга заштита и поддршка на своите државјани и на други жртви кои имаат право на таква заштита во согласност со постојните обврски според меѓународното право.
ИНДИКАТОРИ
 
1. Број на истражувања за ефективноста на соработката помеѓу релевантните јавни институции (полиција, јавно обвинителство, правосудство, социјални и здравствени установи), регионалните и локалните власти и релевантните невладини организации, со цел заштита и поддршка на жртвите на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво, а кое е спроведено од: а) државата и б) невладини организации.
Одговор:
1. Број на истражувања за ефективноста на соработката помеѓу релевантните јавни институции (полиција, јавно обвинителство, правосудство, социјални и здравствени установи), регионалните и локалните власти и релевантните невладини организации, со цел заштита и поддршка на жртвите на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво, а кое е спроведено од: а) државата и б) невладини организации.
Одговор:
MINUS
2. Процент на случаи во кои е направена сеопфатна проценка на потребите, околностите и безбедносните ризици1, вклучувајќи и ризик од секундарна виктимизација, во однос на вкупниот број на пријавени случаи, за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
Одговор:
2. Процент на случаи во кои е направена сеопфатна проценка на потребите, околностите и безбедносните ризици1, вклучувајќи и ризик од секундарна виктимизација, во однос на вкупниот број на пријавени случаи, за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
3. Процент на случаи од чувствителни групи, распределени по карактеристиките на жртвата (жени со инвалидитет, припаднички на национални малцинства, постари од 65 години, жени од село, кориснички на парична социјална помош и други) кои добиле бесплатни општи и специјализирани услуги, во однос на вкупниот број на овие случаи, разделено за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
Одговор:
3. Процент на случаи од чувствителни групи, распределени по карактеристиките на жртвата (жени со инвалидитет, припаднички на национални малцинства, постари од 65 години, жени од село, кориснички на парична социјална помош и други) кои добиле бесплатни општи и специјализирани услуги, во однос на вкупниот број на овие случаи, разделено за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
4. Процент на случаи во кои жртвите добиле бесплатни општи и специјализирани услуги, а не сакале да поднесат тужба или одбиле да сведочат против сторителот, во однос на вкупниот број на овие случаи, разделено за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
Одговор:
4. Процент на случаи во кои жртвите добиле бесплатни општи и специјализирани услуги, а не сакале да поднесат тужба или одбиле да сведочат против сторителот, во однос на вкупниот број на овие случаи, разделено за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.