PDF    
3/12/2014
Базична студиjа
PDF    
3/12/2014
Базична студиjа

Цел на анализата е базична процена на усогласеноста на националните законодавни решенија и политики за заштита од родово засновано насилство со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Имајќи ги предвид идентификуваните клучни предизвици, анализата има за цел да придонесе кон забрзување на процесот на усогласување на националната легислатива со стандардите на Конвенцијата на Советот на Европа.


Исто така, анализата се стреми кон воспоставување систем за следење на имплементацијата на Конвенцијата.

Посебно внимание во анализата е посветено на различните видови родово засновано насилство јасно предвидени со Конвенцијата, имајќи предвид дека националните закони и политики главно се однесуваат на семејното насилство и одредени видови сексуално насилство.

 

 

Цел на анализата е базична процена на усогласеноста на националните законодавни решенија и политики за заштита од родово засновано насилство со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Имајќи ги предвид идентификуваните клучни предизвици, анализата има за цел да придонесе кон забрзување на процесот на усогласување на националната легислатива со стандардите на Конвенцијата на Советот на Европа.
Исто така, анализата се стреми кон воспоставување систем за следење на имплементацијата на Конвенцијата.

Посебно внимание во анализата е посветено на различните видови родово засновано насилство јасно предвидени со Конвенцијата, имајќи предвид дека националните закони и политики главно се однесуваат на семејното насилство и одредени видови сексуално насилство.

 

 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close