PDF    
4/12/2014
Финален извештаj
PDF    
4/12/2014
Финален извештаj

Во рамки на проектот беа спроведени активности на анализа на локалните политики за заштита од родово базирано насилство и социјална инклузија на локално ниво и анализа на интервјуа со жртви на домашно насилство спроведени од локалните партнерски организации.

Интервјуата беа спроведени според развиена заедничка методологија која се состоеше од соодветно структурирани прашања за добивање на соодетна слика за насилството кое се пријавувало и искуството на жртвата со институциите кои се одговорни во случаи на домашно насилство.


Анализата на локалните политики се состоеше од анализа на работата на центрите за социјална работа, полициските станици и општините во делот на заштита и превенција од домашно насилство. Активноста беше спроведена во Скопје, Кавадарци, Струга и Пехчево каде работат локалните партнерски организации во проектот.

Во рамки на проектот беа спроведени активности на анализа на локалните политики за заштита од родово базирано насилство и социјална инклузија на локално ниво и анализа на интервјуа со жртви на домашно насилство спроведени од локалните партнерски организации.

Интервјуата беа спроведени според развиена заедничка методологија која се состоеше од соодветно структурирани прашања за добивање на соодетна слика за насилството кое се пријавувало и искуството на жртвата со институциите кои се одговорни во случаи на домашно насилство.
Анализата на локалните политики се состоеше од анализа на работата на центрите за социјална работа, полициските станици и општините во делот на заштита и превенција од домашно насилство. Активноста беше спроведена во Скопје, Кавадарци, Струга и Пехчево каде работат локалните партнерски организации во проектот.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close