Скопје 19/11/2016
ТРКАЛЕЗНА МАСА

Скопје 19/11/2016
ТРКАЛЕЗНА МАСА

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство „Глас против насилство“ и Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, локални партнерски организации во проектот, организираа средба со претставници/чки од институциите засегнати со проблемот на семејно насилство и насилство врз жените.

На средбата беа претставени наодите од извештајот за примената на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, како и Анализата за усогласеноста на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство во Истанбулската конвенција.

Мрежата „Глас против насилство“ вршеше мониторинг на примената на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство во период од осум месеци, а извештајот се состои од податоци добиени од институциите и службите кои работат со жртвите на насилство, интервјуа со жртви на семејно насилство и три студии на случај.


Главна цел на состанокот беше дискусија околу наодите од извештајот и околу потребата од ратификација на Истанбулската конвенција, а присутни беа претставнички од Центарот за социјална работа во Скопје, Министерство за внатрешни работи, Јавниот правобранител, Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална работа и други.

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство „Глас против насилство“ и Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, локални партнерски организации во проектот, организираа средба со претставници/чки од институциите засегнати со проблемот на семејно насилство и насилство врз жените.

На средбата беа претставени наодите од извештајот за примената на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, како и Анализата за усогласеноста на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство во Истанбулската конвенција.

Мрежата „Глас против насилство“ вршеше мониторинг на примената на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство во период од осум месеци, а извештајот се состои од податоци добиени од институциите и службите кои работат со жртвите на насилство, интервјуа со жртви на семејно насилство и три студии на случај.
Главна цел на состанокот беше дискусија околу наодите од извештајот и околу потребата од ратификација на Истанбулската конвенција, а присутни беа претставнички од Центарот за социјална работа во Скопје, Министерство за внатрешни работи, Јавниот правобранител, Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална работа и други.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close