Скопје 20/4/2016
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Скопје 20/4/2016
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

На 20.04.2016 година беше потпишан Меморандум за соработка меѓу Националниот совет за родова рамноправност, застапуван од Претседателката, г-ѓа Савка Тодоровска, и Министерството за правда на Р. Македонија, застапувано од Министерот, г-дин Валдет Џафери. 

Целта на потпишувањето на меморандумот е преку меѓусебна соработка на Министерството за правда и НСРР да се унапреди заштитата на жените од родово базирано насилство во согласност со европските стандарди при што ќе се промовира партнерски однос на институциите од централната и локалната власт и граѓанското општество.

Во рамките на оваа соработка се предвидуваат обуки за претставниците на институциите со цел зголемување на нивните знаењата за важноста и потребата од соодветна општествена реакција против родово базираното насилство.


Воедно, според Меморандумот, ќе се реализираат и активности за унапредување на постојната законска регулатива и нејзино усогласување со меѓународните стандарди што ќе овозможи соодветна заштита на жените жртви на родово базирано насилство.


Во рамки на своите активности, НСРР потпиша Меморандуми за соработка и со Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи. 

 

На 20.04.2016 година беше потпишан Меморандум за соработка меѓу Националниот совет за родова рамноправност, застапуван од Претседателката, г-ѓа Савка Тодоровска, и Министерството за правда на Р. Македонија, застапувано од Министерот, г-дин Валдет Џафери. 

Целта на потпишувањето на меморандумот е преку меѓусебна соработка на Министерството за правда и НСРР да се унапреди заштитата на жените од родово базирано насилство во согласност со европските стандарди при што ќе се промовира партнерски однос на институциите од централната и локалната власт и граѓанското општество.

Во рамките на оваа соработка се предвидуваат обуки за претставниците на институциите со цел зголемување на нивните знаењата за важноста и потребата од соодветна општествена реакција против родово базираното насилство.
Воедно, според Меморандумот, ќе се реализираат и активности за унапредување на постојната законска регулатива и нејзино усогласување со меѓународните стандарди што ќе овозможи соодветна заштита на жените жртви на родово базирано насилство.


Во рамки на своите активности, НСРР потпиша Меморандуми за соработка и со Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи. 

 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close