Скопје, 9/10/2014
РАБОТИЛНИЦА

Скопје, 9/10/2014
РАБОТИЛНИЦА

Во организација на Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство беше одржан работен состанок на тема „Конвенција на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жени и домашно насилство (Истанбулска конвенција)“.

Целта на работниот состанок беше презентација на содржината и препораките на Конвенцијата и дискусија за важноста од вклучување на релевантните институции во имплементирањето на стандардите од овој меѓународен документ.

По конструктивната дискусија и споделување на мислењата на присутните околу отворените прашања, беа истакнати следните препораки:

- Да биде подобро напоменато на активната линија на МТСП 15 505, дека исто така е наменета за жени - жртви на насилство или семејно насилство, со додавање на назнака под бројот и истата да биде подобро промовирана со цел да се запознаат граѓаните за нејзиното постоење;
- Да се утврдат недостатоците и предизвиците на постоечките тела за справување со насилство врз жените и семејно насилство, како и кои активности може да се преземат за нивно унапредување;
- Кампањите кои се спроведуваат, како и при спроведувањето на одделни активности поврзани со оваа проблематика, да појаснуваат и нагласуваат дека станува збор за проблем кој ги засега сите, а не само оние кои се соочуваат со истиот;
- Значително да се работи на вклучување на мажите во кампањите за спречување на насилство врз жените и семејно насилство;


- Да се започне и создаде пракса на споделување на лични контакти на лицата кои се задолжени да се справуваат со проблемите на насилство врз жените и семејно насилство, при што ќе се овозможи поблиска и континуирана комуникација на сите институции и општините;
- Да се интензивира работата со сторителите на насилство врз жените и семејното насилство;
- Да се креира програма за едукација од најмала возраст, во градинки и училишта, која ќе биде кратка и концизна и ќе соодвестува со возраста на децата пред кои ќе се презентира;
- Да се контактираат институциите и здруженијата на граѓани кои работат во делот на превенција и заштита од насилство врз жени и деца и семејно насилство со цел да предложат квалификувани лица за спроведување на предавања во основните и средните училишта;
- Институциите и здруженијата на граѓани кои работат во делот на превенција и заштита од насилство врз жени и деца и семејно насилство со цел да предложат квалификувани лица за спроведување на предавања во Комисиите за еднакви можности.  

 

Во организација на Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство беше одржан работен состанок на тема „Конвенција на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жени и домашно насилство (Истанбулска конвенција)“.

Целта на работниот состанок беше презентација на содржината и препораките на Конвенцијата и дискусија за важноста од вклучување на релевантните институции во имплементирањето на стандардите од овој меѓународен документ.

По конструктивната дискусија и споделување на мислењата на присутните околу отворените прашања, беа истакнати следните препораки:

- Да биде подобро напоменато на активната линија на МТСП 15 505, дека исто така е наменета за жени - жртви на насилство или семејно насилство, со додавање на назнака под бројот и истата да биде подобро промовирана со цел да се запознаат граѓаните за нејзиното постоење;
- Да се утврдат недостатоците и предизвиците на постоечките тела за справување со насилство врз жените и семејно насилство, како и кои активности може да се преземат за нивно унапредување;
- Кампањите кои се спроведуваат, како и при спроведувањето на одделни активности поврзани со оваа проблематика, да појаснуваат и нагласуваат дека станува збор за проблем кој ги засега сите, а не само оние кои се соочуваат со истиот;
- Значително да се работи на вклучување на мажите во кампањите за спречување на насилство врз жените и семејно насилство;
- Да се започне и создаде пракса на споделување на лични контакти на лицата кои се задолжени да се справуваат со проблемите на насилство врз жените и семејно насилство, при што ќе се овозможи поблиска и континуирана комуникација на сите институции и општините;
- Да се интензивира работата со сторителите на насилство врз жените и семејното насилство;
- Да се креира програма за едукација од најмала возраст, во градинки и училишта, која ќе биде кратка и концизна и ќе соодвестува со возраста на децата пред кои ќе се презентира;
- Да се контактираат институциите и здруженијата на граѓани кои работат во делот на превенција и заштита од насилство врз жени и деца и семејно насилство со цел да предложат квалификувани лица за спроведување на предавања во основните и средните училишта;
- Институциите и здруженијата на граѓани кои работат во делот на превенција и заштита од насилство врз жени и деца и семејно насилство со цел да предложат квалификувани лица за спроведување на предавања во Комисиите за еднакви можности.  

 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close