Член 8 – Финансиски средства
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 8 – Финансиски средства
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 8 - Финансиски средства
Страните распределуваат соодветни финансиски и човечки ресурси заради адекватно спроведување на интегрираните политики, мерки и програми за спречување и борба против сите форми на насилство врз жените опфатени со Конвенцијата, вклучувајќи ги и оние што ги реализираат невладините организации и цивилното општество.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 8 Финансиски средства
Подредување помеѓу државите на членот 8 Финансиски средства
ПРАШАЊА
 
a. Дали усвоените закони и политики за интегриран пристап се проследени со соодветна проценка на трошоците за нивна имплементација? Наведете колку било потребно и ефективно алоцирано за имплементација на овие закони/политики. Кои беа крајните корисници на овие финансирани активности? Кому му припаѓаа фондовите (државни институции, регионални и/или локални, невладини организации, независни институции и сл.) -Ве молиме појаснете. Дали фондовите беа обезбедени од јавно финансирани извори? Ако е да, дали е тоа од државен, локален или регионален буџет? Дали е кофинансирано од меѓудржавна донаторска заедница, пари од корпоративниот бизнис, јавна кампања за донирање или друго? Објаснете.
Одговор: Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 година која се обврзува да обезбеди развивање на холистички пристап во реализацијата на предвидените задачите не содржи проценка на трошоците за имплементација на активностите. Имплементацијата ќе зависи од годишните акциски планови за спроведување на стратегијата на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и наука, Министерството за правда и Министерството за здравство, во кои ќе ги предвидат фискалните импликации за реализирање на активностите за тековната година. Национално координативно тело за спречување и заштита од семејно насилство ќе ги утврди вкупните фискални трошоци за секоја фискална година во периодот на важење на стратегијата. Годишните акциски планови на релевантните министерства не се јавно достапни и оттука не може да се анализираат изворите на финасиски средства и нивната алокација.
PLUS
a. Дали усвоените закони и политики за интегриран пристап се проследени со соодветна проценка на трошоците за нивна имплементација? Наведете колку било потребно и ефективно алоцирано за имплементација на овие закони/политики. Кои беа крајните корисници на овие финансирани активности? Кому му припаѓаа фондовите (државни институции, регионални и/или локални, невладини организации, независни институции и сл.) -Ве молиме појаснете. Дали фондовите беа обезбедени од јавно финансирани извори? Ако е да, дали е тоа од државен, локален или регионален буџет? Дали е кофинансирано од меѓудржавна донаторска заедница, пари од корпоративниот бизнис, јавна кампања за донирање или друго? Објаснете.
Одговор: Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 година која се обврзува да обезбеди развивање на холистички пристап во реализацијата на предвидените задачите не содржи проценка на трошоците за имплементација на активностите. Имплементацијата ќе зависи од годишните акциски планови за спроведување на стратегијата на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и наука, Министерството за правда и Министерството за здравство, во кои ќе ги предвидат фискалните импликации за реализирање на активностите за тековната година. Национално координативно тело за спречување и заштита од семејно насилство ќе ги утврди вкупните фискални трошоци за секоја фискална година во периодот на важење на стратегијата. Годишните акциски планови на релевантните министерства не се јавно достапни и оттука не може да се анализираат изворите на финасиски средства и нивната алокација.
За спроведување на Акцискиот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија 2009-2012 година проектирани се потребните финансиски средства и тоа одделно за секој релевантен ресор и тоа:
Министерство за труд и социјална политика – 11.354.874 денари,
Министерство за внатрешни работи - 90.109.800 денари,
Министерство за правда - 2.717.870 денари,
Министерство за здравство- не е доставен износот на средствата,
Министерство за образование- не е доставен износот на средствата.
При донесувањето на Акцискиот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија 2009-2012 година, со напомена дека потребните средства не се предвидени во буџетите на министерствата. Поставена е заложба дека истите ќе се предвидат во буџетот за наредниот период, а за дел од средствата ќе се побараат дополнителни средства од странски донатори.
Стратегијата за родово одговорно буџетирање ги утврдува следниве стратешки области:
1. Воведување на родова перспектива во програмите и буџетите во ресорните министерства, ЕЛС и Град Скопје
2. Унапредување на законската рамка за вклучување на РОБ
3. Зајакнување на институционалните механизми и градење на капацитетите на заинтересираните страни за интеграција на родовите прашања во буџетските политики и процеси
4. Сензибилизирање и градење на капацитети на релевантните институции или субјекти актери за вклучување на родово одговорното буџетирање при креирањето на политиките
Спроведувањето на СРОБ, предвидено е да се детализира во оперативните планови на Националната стратегија за родова рамноправност (НСРР) на годишно ниво, со исклучок на 2012 година, зашто е предвидено да се донесе посебен Оперативен план, поддржан од тековниот проект.
Буџетот за реализирање на стратешките цели и активности, е предвидено да се подготвува на годишно ниво во рамките на НСРР, во согласност и координација со тековниот процес на стратешко планирање и со буџетското планирање на сите субјекти одговорни за имплементација на Стратегијата.
Од големо значење за исполнување на стратешките цели и планираните активности е и поддршката од билатералните и мултиралтералните донатори.
МТСП врши надзор над спроведување на одредбите на Стратегијата. Врз основа на одредбите на Законот за еднакви можности (ЗЕМ), Владата формира интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите, составена од функционери/раководни државни службеници, претставници на граѓанските организации, здруженија на работодавачи, експерти, претставници на локалната самоуправа, синдикатите и други субјекти. Како подгрупа на оваа интер- ресорска група, ќе се формира подгрупа за следење на имплементацијата на Стратегијата за родово одговорно буџетирање, која ќе биде одговорна за нејзино навремено и целосно имплементирање.
MINUS
б. Доколку во последните две години имало промени на изворите на финансирање на интегрираните политики, ве молиме наведете ги и објаснете ги.
Одговор: До 2011 година, остварувањето на стратешките цели и активности предвидени со Стратегијата за заштита од семејно насилство 2008-2011 беше финансиски поддржано од странски донации и меѓународни фондови. Поддршката на националните капацитети е спроведена преку Заедничката програма за семејно насилство на организациите на ОН, „Зајакнување на националните капацитети за спречување на семејното насилство“. Во рамките на оваа програма обезбедени се вкупно 3.528,951 $, со најголемо учество на Амбасадата на Кралството Холандија од 2.457.956 $, а UNTF со 957,713 $ (Consolidated Report on Activities Implemented under the Joint Programme “Strengthening National Capacities to Prevent Domestic Violence” in the FYR оf Macedonia, 2013, достапно на http://mptf.undp.org/ factsheet/fund/JMK00, страница посетена на 31.10.2013).
Од 2012 година остварувањето на стратешките цели и активности на новата Стратегија не се финансираат со оваа програма.
б. Доколку во последните две години имало промени на изворите на финансирање на интегрираните политики, ве молиме наведете ги и објаснете ги.
Одговор: До 2011 година, остварувањето на стратешките цели и активности предвидени со Стратегијата за заштита од семејно насилство 2008-2011 беше финансиски поддржано од странски донации и меѓународни фондови. Поддршката на националните капацитети е спроведена преку Заедничката програма за семејно насилство на организациите на ОН, „Зајакнување на националните капацитети за спречување на семејното насилство“. Во рамките на оваа програма обезбедени се вкупно 3.528,951 $, со најголемо учество на Амбасадата на Кралството Холандија од 2.457.956 $, а UNTF со 957,713 $ (Consolidated Report on Activities Implemented under the Joint Programme “Strengthening National Capacities to Prevent Domestic Violence” in the FYR оf Macedonia, 2013, достапно на http://mptf.undp.org/ factsheet/fund/JMK00, страница посетена на 31.10.2013).
Од 2012 година остварувањето на стратешките цели и активности на новата Стратегија не се финансираат со оваа програма.
MINUS
в. Дали усвоените закони и политики за интегрирани политики се проследени со соодветни човечки ресурси? Дали овие мерки се проследени со отворање на нови позиции, редизајнирање на одговорностите, ангажирање нови луѓе за имплементација на нови задачи, или/и тоа е проследено со нови задачи и одговорности во рамките на постоечката инфраструктура? Ве молиме специфицирајте.
Одговор: Воспоставената обврска во Националната стратегија за интегриран пристап во спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 година не е проследена со соодветни човечки ресурси. Во основните јавни обвинителства нема специјализирани обвинители за семејно насилство, во граѓанските и кривичните судови нема специјализирани судии за семејно насилство, додека систематизацијата на МВР не е јавен документ.
Единствено во Службите за социјална заштита е направено прилагодување на организациската поставеност и прераспоредување на кадарот согласно обврските во поглед на заштитата од семејно насилство. Овој процес е започнат во 2005 година. Мерките на заштита, предвидени со Законот за семејството се спроведуваат од постојниот кадар во ЦСР. Извршена е нова внатрешна организација на ЦСР со формирање на посебни одделенија за работа со жртви на семејно насилство или назначени се стручни лица кои работат на оваа проблематика.
PLUS
в. Дали усвоените закони и политики за интегрирани политики се проследени со соодветни човечки ресурси? Дали овие мерки се проследени со отворање на нови позиции, редизајнирање на одговорностите, ангажирање нови луѓе за имплементација на нови задачи, или/и тоа е проследено со нови задачи и одговорности во рамките на постоечката инфраструктура? Ве молиме специфицирајте.
Одговор: Воспоставената обврска во Националната стратегија за интегриран пристап во спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 година не е проследена со соодветни човечки ресурси. Во основните јавни обвинителства нема специјализирани обвинители за семејно насилство, во граѓанските и кривичните судови нема специјализирани судии за семејно насилство, додека систематизацијата на МВР не е јавен документ.
Единствено во Службите за социјална заштита е направено прилагодување на организациската поставеност и прераспоредување на кадарот согласно обврските во поглед на заштитата од семејно насилство. Овој процес е започнат во 2005 година. Мерките на заштита, предвидени со Законот за семејството се спроведуваат од постојниот кадар во ЦСР. Извршена е нова внатрешна организација на ЦСР со формирање на посебни одделенија за работа со жртви на семејно насилство или назначени се стручни лица кои работат на оваа проблематика.
Стручните лица кои работат на семејното насилство, континуирано се вклучени во едукации и соодветни обуки за работа со жртвите, почнувајќи од вградување на семејното насилство во Законот за семејството. Овие обуки во најголем дел се спроведуваат интерсекторски, опфаќајќи ги стручните лица од релевантните институции, вклучително и невладините организации. Според анализата на резултатите од Националната стратегија 2008-2011, значителни активности се спроведени за зајакнување на професионалните структури, при што особено е запазен принципот на мултисекторска соработка и вмрежување на локалните капацитети (Национална стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015, стр. 19-20).
Капацитетите на стручните лица во центрите за социјална работа се зајакнати и преку воведениот процес на лиценцирање. Со Законот за социјалната заштита услов за работа на стручно лице во центар за социјална работа е да има лиценца за работа. Процесот на лиценцирање го спроведува посебна комисија. За стекнување и обновување на лиценцата за работа стручното лице треба да помине почетна обука (од најмалку 40 часа), а за обновување на лиценцата треба да се вклучи во програма за континуирана обука (најмалку 20 часа). Оваа обука е во рамките на општата програма за обука, но не специфично за семејно насилство.
Во процесот на развој на сервисите за жртвите на семејно насилство, се вклучува и невладиниот сектор со свои ресурси. Вклучувањето на општините е бавно и се сведува на поединечни иницијативи.
Но, нема соодветно распоредување на човечки ресурси во релевантните институции во врска со интегрираниот пристап кој го воспоставува Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 година.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.