Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
1. Страните обезбедуваат дека истрагите или гонењето за кривични дела утврдени во согласност со членовите 35, 36, 37, 38 и 39 од Конвенцијата нема да зависат целосно од пријава или тужба поднесена од жртвата ако кривичното дело било извршено целосно или делумно на нивна територија, и постапките да може да продолжат дури ако жртвата ја повлекла својата изјава или пријава.

2. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат, во согласност со условите предвидени со нивното внатрешно право, можност за владини и невладини организации и советници за домашно насилство да им помагаат и/или да ги поддржуваат жртвите, на нивно барање, во текот на истрагите и судските постапки во врска со кривичните дела утврдени во согласност со Конвенцијата.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 55 Постапки еx parte и ex officio
Подредување помеѓу државите на членот 55 Постапки еx parte и ex officio
ПРАШАЊА
 
a. Според релевантното законодавство, дали сите дела предвидени со членот 55, став 1 се гонат по службена должност? Дали е можно да продолжи постапката што се води по службена должност за кривични дела наведени во чл. 35-39 кога жртвата одбива да поднесе пријава или се повлекува, или одбива да учествува во натамошната постапка? Ако постои расположива статистика наведете информации за бројот на случаите каде јавниот обвинител се откажал од обвинението за време на истрагата и/или судски постапки? Ако е можно, наведете ги причините, вклучувајќи го и повлекувањето на жртвата.
Одговор: Кривичните дела на кои се однесува член 55 став 1 од Конвенцијата според Кривичниот законик на РМ се гонат по службена должност (ex officio) кога се извршени при семејно насилство. Бидејќи овие кривични дела кога се извршени при семејно насилство се гонат ex officio и во случаи кога жртвата одбива да поднесе пријава или не сака да учествува во кривичната постапка, јавниот обвинител е должен да го преземе гонењето спрема сторителот. Законот за кривичната постапка на РМ во член 17 утврдува дека: (1) кривичната постапка се поведува по барање од овластениот тужител; (2) за дела за кои се гони по службена должност или по предлог на оштетениот, овластен тужител е јавниот обвинител, а за дела за кои се гони по приватна тужба овластен тужител е приватниот тужител, а во член 18 од истиот Закон е определено дека Јавниот обвинител е должен да преземе кривично гонење ако постојат докази дека е сторено кривично дело за кое се гони по службена должност, освен ако со овој закон поинаку не е определено.
PLUS
a. Според релевантното законодавство, дали сите дела предвидени со членот 55, став 1 се гонат по службена должност? Дали е можно да продолжи постапката што се води по службена должност за кривични дела наведени во чл. 35-39 кога жртвата одбива да поднесе пријава или се повлекува, или одбива да учествува во натамошната постапка? Ако постои расположива статистика наведете информации за бројот на случаите каде јавниот обвинител се откажал од обвинението за време на истрагата и/или судски постапки? Ако е можно, наведете ги причините, вклучувајќи го и повлекувањето на жртвата.
Одговор: Кривичните дела на кои се однесува член 55 став 1 од Конвенцијата според Кривичниот законик на РМ се гонат по службена должност (ex officio) кога се извршени при семејно насилство. Бидејќи овие кривични дела кога се извршени при семејно насилство се гонат ex officio и во случаи кога жртвата одбива да поднесе пријава или не сака да учествува во кривичната постапка, јавниот обвинител е должен да го преземе гонењето спрема сторителот. Законот за кривичната постапка на РМ во член 17 утврдува дека: (1) кривичната постапка се поведува по барање од овластениот тужител; (2) за дела за кои се гони по службена должност или по предлог на оштетениот, овластен тужител е јавниот обвинител, а за дела за кои се гони по приватна тужба овластен тужител е приватниот тужител, а во член 18 од истиот Закон е определено дека Јавниот обвинител е должен да преземе кривично гонење ако постојат докази дека е сторено кривично дело за кое се гони по службена должност, освен ако со овој закон поинаку не е определено.
Нема достапни статистички податоци за тоа во колку случаи јавниот обвинител се откажал од гонење за време на истрагата или во текот на судската постапка, бидејќи во Јавното обвинителство на РМ податоците за откажување од гонење се водат збирно, а не по кривично дело, односно став на делото. За да се утврди статистичката состојба со овие кривични дела треба да се спроведе истражување во досиејата на ЈО. Исто така нема податоци кога жртвата се откажува од учество во кривичната постапка.
MINUS
б. Во поглед на чл.35 (физичко насилство), дали државата изјавила резерва на покренување на гонење по службена должност за помалку тешки дела? Ако да, објаснете ја постапката што се применува.
Одговор: Конвенцијата не е ратификувана и нема податок за можни резерви во врска со чл.32 од Конвенцијата.
б. Во поглед на чл.35 (физичко насилство), дали државата изјавила резерва на покренување на гонење по службена должност за помалку тешки дела? Ако да, објаснете ја постапката што се применува.
Одговор: Конвенцијата не е ратификувана и нема податок за можни резерви во врска со чл.32 од Конвенцијата.
MINUS
в. Дали на претставници на организации на жртви, како што се советници, им е дозволено да даваат помош и поддршка на жртвата (со исклучок на обезбедувањето правна помош) во текот на истрагата и судската постапка? Дали станува збор за правна гаранција или за дискрециско одлучување на судијата / надлежниот орган?
Одговор: За време на претходната постапка и на главната расправа жртвата има законско право да ја застапува адвокат или полномошник и да има толкувач на јазик што го зборува или разбира согласно ЗКП. Доколку жртвата има потреба од лекар, психолог или друго лице, по слободна оценка на судијата ќе се дозволи да се присутни во постапката, а и да седат до жртвата.
Претставници на невладини организации за време на одвивањето на истрагата и судската постапка можат да бидат присутни кога предвидените истражни и судски дејствија се јавни, но не можат да учествуваат во постапката со помош и подршка. Инаку НВО можат надвор од судската постапка да ѝ укажуваат помош и подршка на жртвата од секаков вид.
PLUS
в. Дали на претставници на организации на жртви, како што се советници, им е дозволено да даваат помош и поддршка на жртвата (со исклучок на обезбедувањето правна помош) во текот на истрагата и судската постапка? Дали станува збор за правна гаранција или за дискрециско одлучување на судијата / надлежниот орган?
Одговор: За време на претходната постапка и на главната расправа жртвата има законско право да ја застапува адвокат или полномошник и да има толкувач на јазик што го зборува или разбира согласно ЗКП. Доколку жртвата има потреба од лекар, психолог или друго лице, по слободна оценка на судијата ќе се дозволи да се присутни во постапката, а и да седат до жртвата.
Претставници на невладини организации за време на одвивањето на истрагата и судската постапка можат да бидат присутни кога предвидените истражни и судски дејствија се јавни, но не можат да учествуваат во постапката со помош и подршка. Инаку НВО можат надвор од судската постапка да ѝ укажуваат помош и подршка на жртвата од секаков вид.
Во Закон за семејството е предвидено помош и подршка на жртвата во постапката да ѝ даваат претставници на Центарот за социјална работа и тоа кога се работи за:
- Изрекување на привремена мерка на заштита до надлежниот суд, во член 94-д е уредено дека жртвата на семејно насилство може да поднесе предлог за изрекување на привремена мерка на заштита до надлежниот суд непосредно или преку Центарот за социјална работа, а Центарот за социјална работа, ќе поднесе предлог, за полнолетни и деловно способни лица, и ќе го достави до судот, само со согласност на жртвата на семејното насилство;
А. Центарот за социјална работа кон предлогот од членот 94-д на овој закон доставува записник и извештај за преземените дејствија, во кој може да даде и предлог за изрекување на привремена мерка со предлог на мерка (член 94-ѓ).
Б. Доколку семејното насилство продолжи и по истекот на мерката од членот 94-е на овој закон, Центарот за социјална работа односно жртвата на семејното насилствo може да поднесе барање за продолжување на некоја од мерките (член 94-з).
В. Центарот за социјална работа го следи извршувањето на изречената мерка и за текот на спроведувањето на мерката го известува судот на негово барање (член 94-ѕ).
Г. Центарот за социјална работа односно жртвата на семејно насилство може да поднесе предлог до надлежниот суд за укинување на изречената мерка и пред истекот на рокот за кој е изречена мерката, доколку оцени дека истата ја постигнала целта заради која е изречена.
Д. Центарот за социјална работа односно жртвата на семејно насилство може да поднесе предлог за измена на изречената мерка или за нејзино продолжување, доколку оцени дека изречената мерка е несоодветна или дека ќе ги постигне бараните резултати, но дека за тоа е потребно истата да трае подолг временски период (член 94-и).
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.