Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 47 - Пресуди во друга држава
Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да предвидат можност при одредување на казната да се земат предвид конечните пресуди донесени од друга страна во врска со кривичните дела утврдени во согласност со оваа Конвенција.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 47 Пресуди во друга држава
Подредување помеѓу државите на членот 47 Пресуди во друга држава
ПРАШАЊА
 
a. Дали законската рамка овозможува да се земат предвид конечните пресуди донесени од друга држава како што е дефинирано со чл.49?
Одговор: Правната рамка на Република Македонија овозможува извршување на странски кривични пресуди доколку стореното дело е кривично дело и според македонското законодавство. Со оглед на тоа што сите дела утврдени во Конвенцијата за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство не претставуваат кривични дела и во нашето законодавство, постои ограничена можност за извршување на санкции изречени во друга земја.
Македонија има изградено законодавство во областа на меѓународната соработка во кривичната материја кое се заснова на два вида правни документи:
- меѓународни документи кои со ратификацијата стануваат дел од домашното право, и
- домашни закони во кои се вградени и операционализирани стандардите утврдени во меѓународните документи.
PLUS
a. Дали законската рамка овозможува да се земат предвид конечните пресуди донесени од друга држава како што е дефинирано со чл.49?
Одговор: Правната рамка на Република Македонија овозможува извршување на странски кривични пресуди доколку стореното дело е кривично дело и според македонското законодавство. Со оглед на тоа што сите дела утврдени во Конвенцијата за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство не претставуваат кривични дела и во нашето законодавство, постои ограничена можност за извршување на санкции изречени во друга земја.
Македонија има изградено законодавство во областа на меѓународната соработка во кривичната материја кое се заснова на два вида правни документи:
- меѓународни документи кои со ратификацијата стануваат дел од домашното право, и
- домашни закони во кои се вградени и операционализирани стандардите утврдени во меѓународните документи.
Македонија ги има ратификувано следните релевантни меѓународни договори:
- Европската Конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја со дополнителен протокол („Службен весник на РМ”, бр.32 од 26.05.1999 год.) како и Вториот дополнителен протокол на Конвенцијата („Службен весник на РМ”, бр.44 од 03.07.2003 год.);
- Европска Конвенција за екстрадиција со дополнителен протокол и Втор дополнителен протокол („Службен весник на РМ”, бр. 32 од 26.05.1999 год.);
- Конвенција за трансфер на осудени лица со дополнителен протокол („Службен весник на РМ”, бр. 32 од 26.05.1999 год.;)
- Европска спогодба за пренос на барањата за правна помош („Службен весник на РМ”, бр. 47 од 30.06.2002 год.);
- Европска конвенција за пренос на казнените постапки („Службен весник на РМ”, бр. 49 од 21.07.2004 год.);
- Европска конвенција за известување за странско право со дополнителен протокол („Службен весник на РМ” , бр.13 од 18.02.2002 год.).
Домашни закони во кои се вградени и операционализирани стандардите утврдени во меѓународните документи се: Законот за меѓународна соработка во кривичната материја („Службен весник на РМ”, бр.124 од 20 септември 2010 год). Овој закон претставува кодификација на сите Конвенции на Советот на Европа кои Република Македонија ги има ратификувано во областа на меѓународната соработка во кривичната област.
Законот во член 4 определува дека меѓународната соработка во кривична материја опфаќа: меѓународна правна помош, преземање и отстапување на кривично гонење, екстрадиција и извршување на кривични пресуди и трансфер на осудени лица.
Член 82 предвидува дека домашниот надлежен суд по барање на странски надлежен орган ќе изврши правосилна кривична пресуда во однос на санкцијата која ја изрекол странски или меѓународен суд, со пресуда со која ќе изрече санкција според Кривичниот законик на Република Македонија и соодветната санкција што ја изрекол странскиот суд, но не може да изрече построга санкција од санкцијата што ја изрекол странскиот суд.
Член 83 го обврзува домашниот надлежен суд во пресудата да ја внесе во целост изреката и називот на судот од странската пресуда и да ги наведе причините според кои се раководел при изрекувањето на санкцијата.
Ако видот и висината на санкцијата што ја изрекол странскиот суд не се во согласност со домашното законодавство, домашниот суд ќе изрече санкција според домашното законодавство што е предвидена за исто кривично дело за кое е донесена странската пресуда.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.