Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
1. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да го утврдат како казниво дело, кога се врши намерно помагање или поттикнувањето да се изврши кривично дело утврдено во согласност со членовите 33, 34, 35, 36, 37, 38а и 39 од Конвенцијата.

2. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да го утврдат како кривично дело, кога се врши намерно обид за вршење на казнивите дела утврдени во согласност со членовите 35, 36, 37, 38а и 39 од Конвенцијата.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 41 Помагање или поттикнување и обид
Подредување помеѓу државите на членот 41 Помагање или поттикнување и обид
ПРАШАЊА
 
a. Споредете ги дефинициите за насилство врз жените, а особено дали вклучуваат санкции за помагање или поттикнување и обид како што е дефинирано со чл. 41. Исто така, да се има предвид дека помагањето и поттикнувањето не се однесува само на кривичните дела туку и на дела опфатени со граѓанско-административно право (особено чл.33 и 34).
Одговор: КЗ содржи општо одредби за обид за кривично дело. Одредбата од чл. 19 утврдува генерално санкционирање за обид со умисла за извршување на кривично дело за оние дела за кои е предвидена казна затвор од пет години или потешка казна. Истовремено, обидот за други кривични дела е казнив кога законот изречно пропишува казнување за обид. Во ст.2 е уредено казнувањето за обид кое се движи во рамките за казната пропишана за конкретното кривично дело, а може да се казни и поблаго. КЗ разликува и неподобен обид - член 20 кога сторителот може да се ослободи од казна, и доброволно откажување - член 21 кога сторителот кој доброволно се откажал од извршување на делото може да се ослободи од казна. Оттука, одредбата во КЗ за санкционирањето на обид не ги вклучува сите кривични дела предвидени со чл. 33-39 од Конвенцијата.
PLUS
a. Споредете ги дефинициите за насилство врз жените, а особено дали вклучуваат санкции за помагање или поттикнување и обид како што е дефинирано со чл. 41. Исто така, да се има предвид дека помагањето и поттикнувањето не се однесува само на кривичните дела туку и на дела опфатени со граѓанско-административно право (особено чл.33 и 34).
Одговор: КЗ содржи општо одредби за обид за кривично дело. Одредбата од чл. 19 утврдува генерално санкционирање за обид со умисла за извршување на кривично дело за оние дела за кои е предвидена казна затвор од пет години или потешка казна. Истовремено, обидот за други кривични дела е казнив кога законот изречно пропишува казнување за обид. Во ст.2 е уредено казнувањето за обид кое се движи во рамките за казната пропишана за конкретното кривично дело, а може да се казни и поблаго. КЗ разликува и неподобен обид - член 20 кога сторителот може да се ослободи од казна, и доброволно откажување - член 21 кога сторителот кој доброволно се откажал од извршување на делото може да се ослободи од казна. Оттука, одредбата во КЗ за санкционирањето на обид не ги вклучува сите кривични дела предвидени со чл. 33-39 од Конвенцијата.
Член 19 - Обид (КЗ)
(1) Тој што со умисла ќе започне извршување на кривично дело, но нема да го доврши, ќе се казни за обид на кривично дело за кое според закон може да се изрече затвор од пет години или потешка казна, а за обид на друго кривично дело само кога законот изречно пропишува казнување и за обид.
(2) Сторителот ќе се казни за обид во границите на казната пропишана за кривичното дело, а може да се казни и поблаго.
Поттикнувањето и помагањето се инкриминирани со чл. 23 и 24 од КЗ. Поттикнување со умисла на извршување кривично дело повлекува санкција како поттикнувачот самиот да го извршил делото. За кривични дела за кои може да се изрече казна затвор од пет години или потешка казна поттикнувачот ќе се казни како за обид за кривично дело иако не е направен ниту обид за извршување на делото. Во поглед на помагањето, КЗ утврдува казнување на помагачот во извршувањето на делото како тој самиот да го сторил делото, но дозволува и поблаго казнување.
Член 23 - Поттикнување
(1) Тој што друг со умисла ќе го поттикне да стори кривично дело ќе се казни како да го сторил самиот.
(2) Тој што друг со умисла го поттикнува на извршување кривично дело за кое според законот може да се изречат пет години затвор или потешка казна, а нема да се направи ни обид за дело, ќе се казни како за обид на кривично дело.
Член 24 - Помагање
(1) Тој што на друг со умисла ќе му помогне во извршување на кривично дело ќе се казни како да го сторил самиот, а може да се казни и поблаго.
(2) Како помагање во извршувањето на кривично дело ќе се смета особено: давање совети или упатства како да се изврши кривичното дело, ставање средства за располагање на сторителот за извршување на кривичното дело, отстранување на пречките за извршување на кривичното дело, како и однапред ветено прикривање на кривичното дело на сторителот, на средствата со кои е извршено кривичното дело, на трагите на кривичното дело или на предметите прибавени со кривичното дело.
Со чл.25 е уредена границата на кривичната одговорност на помагачите и поттикнувачите на извршување на кривично дело, односно во границите на нивната умисла. Како и кај сторителот кој доброволно се откажал од извршување на кривично дело којшто може да се ослободи од казна, и за помагачот односно поттикнувачот може да се примени ослободување од казна доколку доброволно го спречил или сериозно се обидел да го спречи извршувањето на делото.
Член 25 - Граници на кривичната одговорност и на казнивоста на соучесниците
(1) Соизвршителот е кривично одговорен во границите на својата умисла или небрежност, а поттикнувачот и помагачот – во границите на нивната умисла.
(2) Соизвршителот, поттикнувачот или помагачот кој доброволно го спречил или сериозно се обидел да го спречи извршувањето на кривичното дело, може да се ослободи од казна. Тоа важи и во случај на подготвување на кривично дело, без оглед дали со закон е определено како посебно кривично дело или со закон е пропишано казнување за подготвување на определено кривично дело (член 18 став 2).
(3) Личните односи, својства и околности поради кои законот ја исклучува кривичната одговорност или дозволува ослободување од казна, ублажување или поострување на казната, можат да се земат предвид само за оној извршител, соизвршител, поттикнувач или помагач кај кого постојат такви односи, својства и околности.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.