Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека се инкриминира следново намерно однесување:
а. Вршење абортус врз жена без нејзина претходна информирана согласност;
б. Вршење операција врз жена без нејзина претходна информирана согласност, односно разбирање на постапката чија цел или последица е да се прекине нејзината способност за природна репродукција.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 39 Присилен абортус и присилна стерилизација
Подредување помеѓу државите на членот 39 Присилен абортус и присилна стерилизација
ПРАШАЊА
 
a. Дали присилен абортус според дефиницијата од членот 39 од Конвенцијата е пропишано како кривично дело? Ако претставува кривично дело, наведете ја дефиницијата, пропишаната санкција и дали се разликува од дефиницијата на Конвенцијата? Образложете ја разликата меѓу дефинициите?
Одговор: Кривичното дело – присилен абортус и присилна стерилизација предвидено во чл. 39 од Конвенцијата не постои како автономно кривично дело во македонскиот Кривичен законик. Дејството на извршување е делумно предвидено во кривичното дело противправно прекинување на бременоста со чл. 129 од КЗ. Извршувањето на ова кривичното дело ги погаѓа само жените и се предвидува гонење по службена должност и затворски казни од три месеци до три години кога постои согласност на жената за противправно прекинување на бременоста, и казна затвор од една до пет години кога прекинувањето на бременоста е без согласност на жената.
PLUS
a. Дали присилен абортус според дефиницијата од членот 39 од Конвенцијата е пропишано како кривично дело? Ако претставува кривично дело, наведете ја дефиницијата, пропишаната санкција и дали се разликува од дефиницијата на Конвенцијата? Образложете ја разликата меѓу дефинициите?
Одговор: Кривичното дело – присилен абортус и присилна стерилизација предвидено во чл. 39 од Конвенцијата не постои како автономно кривично дело во македонскиот Кривичен законик. Дејството на извршување е делумно предвидено во кривичното дело противправно прекинување на бременоста со чл. 129 од КЗ. Извршувањето на ова кривичното дело ги погаѓа само жените и се предвидува гонење по службена должност и затворски казни од три месеци до три години кога постои согласност на жената за противправно прекинување на бременоста, и казна затвор од една до пет години кога прекинувањето на бременоста е без согласност на жената.
Член 129 - Противправно прекинување на бременост
(1) Тој што спротивно на прописите за прекинување на бременост, на бремена жена со нејзина согласност ќе изврши, ќе започне да врши или ќе помогне да изврши прекинување на бременоста, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Тој што се занимава со вршење на делото од став 1, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(3) Тој што на бремена жена без нејзина согласност ќе изврши или ќе започне да врши прекинување на бременоста, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(4) Ако поради делото од ставовите 1, 2 и 3 ќе настапи тешко нарушување на здравјето или смрт на бремена жена, сторителот ќе се казни за делото од став 1 со затвор од шест месеци до пет години, а за делото од ставовите 2 и 3 со затвор најмалку една година.
Насилна стерилизација или друг вид сексуално насилство, се предвидени како дејства на извршување кај кривичното дело воено злосторство против цивилно население, но кај ова дело мора да постои вооружен судир; присилна стерилизација е предвидено како дејство на извршување и кај кривичното дело злосторство против човечноста, кај кое мора да постои намера за систематско уништување на цивилно население; насилна стерилизација или друг вид сексуално насилство, се предвидени како дејствија на извршување кај кривичното дело воено злосторство против цивилно население, но кај ова дело мора да постои вооружен судир.
MINUS
б. Ако е кривично дело, колку пресуди се донесени во изминатите две години? Кои се најчесто изречените санкции? Дали постојат достапни податоци за сторителот и за жртвата расчленети според: пол, возраст, својство на сторителот со жртвата, и доколку постојат наведете ги.
Одговор: /
б. Ако е кривично дело, колку пресуди се донесени во изминатите две години? Кои се најчесто изречените санкции? Дали постојат достапни податоци за сторителот и за жртвата расчленети според: пол, возраст, својство на сторителот со жртвата, и доколку постојат наведете ги.
Одговор: /
MINUS
в. Ако е инкриминирано, кој иницира гонење (јавен обвинител или приватен тужител/жртва)?
Одговор: Се предвидува гонење по службена должност.
в. Ако е инкриминирано, кој иницира гонење (јавен обвинител или приватен тужител/жртва)?
Одговор: Се предвидува гонење по службена должност.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.