Член 35 - Физичко насилство
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 35 - Физичко насилство
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 35 - Физичко насилство
Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека намерното извршување дела на физичко насилство врз друго лице се инкриминира.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 35 Физичко насилство
Подредување помеѓу државите на членот 35 Физичко насилство
ПРАШАЊА
 
a. Дали физичко насилство според дефиницијата од членот 35 од Конвенцијата е пропишано како кривично дело? Ако претставува кривично дело, наведете ја дефиницијата, пропишаната санкција и дали се разликува од дефиницијата на Конвенцијата? Образложете ја разликата меѓу дефинициите?
Одговор: Кривичните дела против животот и телото се сместени во Главата XIV од КЗ. Кога делото е извршено при семејно насилство посебно е санкционирано кај следните кривични дела: убиство – чл. 123, ст. 2, т.2; телесна повреда - чл.131, ст. 2 и тешка телесна повреда - чл. 131, ст. 2. Кај горенаведените инкриминации објект на заштита е животот и телесниот интегритет на жртвата на семејното насилство.
PLUS
a. Дали физичко насилство според дефиницијата од членот 35 од Конвенцијата е пропишано како кривично дело? Ако претставува кривично дело, наведете ја дефиницијата, пропишаната санкција и дали се разликува од дефиницијата на Конвенцијата? Образложете ја разликата меѓу дефинициите?
Одговор: Кривичните дела против животот и телото се сместени во Главата XIV од КЗ. Кога делото е извршено при семејно насилство посебно е санкционирано кај следните кривични дела: убиство – чл. 123, ст. 2, т.2; телесна повреда - чл.131, ст. 2 и тешка телесна повреда - чл. 131, ст. 2. Кај горенаведените инкриминации објект на заштита е животот и телесниот интегритет на жртвата на семејното насилство.
Член 123 - Убиство
(1) Тој што друг ќе лиши од живот ќе се казни со затвор од најмалку пет години.
(2) Со затвор најмалку десет години или со доживотен затвор ќе се казни тој што:
1) друг ќе лиши од живот на свиреп или подмолен начин,
2) друг ќе лиши од живот при вршење на семејно насилство,
3) друг ќе лиши од живот и притоа со умисла ќе го доведе во опасност животот на уште некое лице,
4) друг ќе лиши од живот од користољубие, заради извршување или прикривање на друго кривично дело, од безобѕирна одмазда или од други ниски побуди,
5) друг ќе лиши од живот по порачка,
6) ќе лиши од живот женско лице за кое знае дека е бремено или малолетно лице и
7) ќе лиши од живот судија, јавен обвинител или адвокат, при вршењето на неговата функција, односно дејност или службено или воено лице при вршењето на работите на јавната или државната безбедност или на должноста чување на јавниот ред, фаќање на сторител на кривично дело или чување на лице лишено од слобода.
(3) Со затвор од најмалку десет години или со доживотен затвор ќе се казни тој кој со умисла ќе лиши од живот две или повеќе лица, за кои претходно не му било судено, освен ако не се работи за кривични дела од член 9 став (3), член 10 став (3) и членовите 124, 125 и 127.
Член 130 - Телесна повреда
(1) Тој што друг телесно ќе го повреди или ќе му го наруши здравјето, ќе се казни со парична казна или со казна затвор до три години.
(2) Тој што ќе го стори делото од став 1 при вршење семејно насилство, ќе се казни со затвор од шест месеци до три години.
(3) Судот може на сторителот на делото од став 1 да му изрече судска опомена ако бил предизвикан со особено навредливо или грубо однесување на оштетениот.
(4) Гонењето за делото од став 1 се презема по приватна тужба, а за ставот 2 по предлог.
Член 131 - Тешка телесна повреда
(1) Тој што друг тешко телесно ќе го повреди или здравјето тешко ќе му го наруши, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
(2) Тој што ќе го стори делото од став 1 при вршење семејно насилство, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(3) Тој што друг тешко телесно ќе го повреди или здравјето тешко ќе му го наруши и поради тоа ќе биде доведен во опасност животот на повредениот или ќе му биде уништен или трајно и во значителна мера ослабен некој важен дел од телото или некој важен орган или ќе биде предизвикана трајна неспособност за работа воопшто или за работата за која е оспособен или трајно и тешко ќе му биде нарушено неговото здравје или ќе биде нагрден, ќе се казни со затвор од една до десет години.
(4) Ако поради тешката телесна повреда од ставовите 1 до 3 повредениот ќе умре, сторителот ќе се казни со затвор најмалку една година.
(5) Тој што делото од ставовите 1, 2 и 3 ќе го стори од небрежност, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.
(6) Тој што делото ќе го стори на миг, доведен без своја вина во состојба на силна раздразнетост со напад или со тешко навредување или како последица на семејно насилство од страна на повредениот, ќе се казни за делото од ставовите 1 и 2 со парична казна или со затвор до три години, а за делото од ставовите 3 и 4 со затвор од една до пет години.
MINUS
б. Ако е кривично дело, колку пресуди се донесени во изминатите две години? Кои се најчесто изречените санкции? Дали постојат достапни податоци за сторителот и за жртвата расчленети според: пол, возраст, својство на сторителот со жртвата и наведете ги доколку постојат.
Одговор: Казната за основниот облик на кривичното дело Убиство при вршење на семејно насилство од најмалку десет години или доживотен затвор е значително построга од предвидената казна за основниот облик на делото од најмалку пет години затвор, што јасно говори за намерата да се обезбеди поголема казнено-правна заштита во рамките на семејството односно блиските лични односи. 

Кај кривичното дело Телесна повреда објект на заштита е телесниот интегритет. За основниот облик гонењето се презема по приватна тужба и е предвидена парична казна или затвор до три години, додека кога делото е извршено при семејно насилство предвидената казна изнесува од шест месеци до три години.
PLUS
б. Ако е кривично дело, колку пресуди се донесени во изминатите две години? Кои се најчесто изречените санкции? Дали постојат достапни податоци за сторителот и за жртвата расчленети според: пол, возраст, својство на сторителот со жртвата и наведете ги доколку постојат.
Одговор: Казната за основниот облик на кривичното дело Убиство при вршење на семејно насилство од најмалку десет години или доживотен затвор е значително построга од предвидената казна за основниот облик на делото од најмалку пет години затвор, што јасно говори за намерата да се обезбеди поголема казнено-правна заштита во рамките на семејството односно блиските лични односи. 

Кај кривичното дело Телесна повреда објект на заштита е телесниот интегритет. За основниот облик гонењето се презема по приватна тужба и е предвидена парична казна или затвор до три години, додека кога делото е извршено при семејно насилство предвидената казна изнесува од шест месеци до три години.

Законодавецот прави разлика во сериозноста на предизвиканата последица од извршеното кривично дело и посебно го инкриминира нанесувањето на Тешка телесна повреда. За основниот облик е предвидена казна затвор од шест месеци до пет години. Квалификаторен елемент е извршувањето на делото при семејно насилство, и законодавецот предвидел построги казни од казните за основниот облик на делото, односно од една до пет години затвор. Исто така, кај кривичното дело тешка телесна повреда, покрај тоа што нанесувањето на тешка телесна повреда при вршење на семејно насилство е квалификаторен елемент, истовремено, кога делото е сторено како последица на семејно насилство од повредениот, претставува привилегиран облик. Предвидена е парична или казна затвор до три години.
MINUS
в. Ако е инкриминирано, кој иницира гонење (јавен обвинител или приватен тужител/жртва)?
Одговор: За кривично дело Убиство овластен тужител е јавниот обвинител и гонењето се презема по службена должност.

Кај кривичното дело Телесна повреда овластен тужител е јавниот обвинител, но за покренување на гонење потребен е предлог од жртвата. 

За Тешка телесна повреда гонењето се презема по службена должност. 
в. Ако е инкриминирано, кој иницира гонење (јавен обвинител или приватен тужител/жртва)?
Одговор: За кривично дело Убиство овластен тужител е јавниот обвинител и гонењето се презема по службена должност.

Кај кривичното дело Телесна повреда овластен тужител е јавниот обвинител, но за покренување на гонење потребен е предлог од жртвата. 

За Тешка телесна повреда гонењето се презема по службена должност. 
MINUS
г. Дали државата изјавила резерви на овој член и наместо инкриминирање обезбедува основа за граѓански тужби (на пр. мерки за забрана за приближување)? Ако е така, дали овие мерки ги исполнуваат критериумите за ефективност, пропорционалност и одвраќање?
Одговор: /
г. Дали државата изјавила резерви на овој член и наместо инкриминирање обезбедува основа за граѓански тужби (на пр. мерки за забрана за приближување)? Ако е така, дали овие мерки ги исполнуваат критериумите за ефективност, пропорционалност и одвраќање?
Одговор: /
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.