Член 33 - Психичко насилство
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 33 - Психичко насилство
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 33 - Психичко насилство
Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека намерното однесување кое сериозно го нарушува психичкиот интегритет на некое лице со употреба на присилба или закана се инкриминира.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 33 Психичко насилство
Подредување помеѓу државите на членот 33 Психичко насилство
ПРАШАЊА
 
a. Дали психичкото насилство според дефиницијата од членот 33 од Конвенцијата е пропишано како кривично дело? Ако е кривично дело, наведете ја дефиницијата, пропишаната санкција и дали се разликува од дефиницијата на Конвенцијата? Образложете ја разликата меѓу дефинициите, а особено дали е е инкриминирано едно дејство или е потребно да постои образец на однесување?
Одговор: Психичките облици на насилство, вклучително и при вршење на семејно насилство се санкционирани со одредбите содржани во Глава XV - Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот. Со одредбите на три кривични дела се санкционира семејното насилство како квалификаторна околност при извршувањето на кривичното дело присилба - чл. 139, ст.2; противправно лишување од слобода - чл. 140, ст. 2; и кривичното дело загрозување на сигурноста – чл. 144, ст. 2.
PLUS
a. Дали психичкото насилство според дефиницијата од членот 33 од Конвенцијата е пропишано како кривично дело? Ако е кривично дело, наведете ја дефиницијата, пропишаната санкција и дали се разликува од дефиницијата на Конвенцијата? Образложете ја разликата меѓу дефинициите, а особено дали е е инкриминирано едно дејство или е потребно да постои образец на однесување?
Одговор: Психичките облици на насилство, вклучително и при вршење на семејно насилство се санкционирани со одредбите содржани во Глава XV - Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот. Со одредбите на три кривични дела се санкционира семејното насилство како квалификаторна околност при извршувањето на кривичното дело присилба - чл. 139, ст.2; противправно лишување од слобода - чл. 140, ст. 2; и кривичното дело загрозување на сигурноста – чл. 144, ст. 2.
Член 139 - присилба
(1) Тој што со сила или со сериозна закана ќе присили друг да стори или да не стори или да трпи нешто, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Ако делото од став 1 е сторено при вршење семејно насилство, сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до три години.
(3) Ако делото од став 1 го стори службено лице во вршење на службата, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
(4) Гонењето за делото од став 1 се презема по приватна тужба.
Објект на заштита кај кривичното дело присилба е слободата на формирање на волја за определено постапување. Присилбата се врши со сила или со сериозна закана нешто да се стори или трпи. За разлика од основниот облик на делото, кога гонењето се презема по приватна тужба, квалифициран облик постои при вршење на семејно насилство и се гони по службена должност. Кога кривичното дело е сторено при вршење семејно насилство, предвидена е казна затвор од шест месеци до три години, која е построга од казната предвидена за основниот облик на делото (парична казна или казна затвор до една година). Во поглед на дефиницијата од Конвенцијата каде се бара последица од сериозно нарушување на психичкиот интегритет на лицето, актуелната одредба од КЗ бара сериозност на употребената закана со која друго лице се присилува нешто да стори, да не стори или да трпи нешто.
Член 140 - противправно лишување од слобода
(1) Тој што друг противправно ќе затвори, ќе го држи затворен или на друг начин ќе му ја одземе или ограничи слободата на движење, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Ако делото од став 1 е сторено при вршење семејно насилство, сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до три години.
(3) Обидот се казнува.
(4) Ако противправното лишување од слобода го стори службено лице со злоупотреба на службената положба или овластување, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.v (5) Ако противправното лишување од слобода траело подолго од 30 дена или е вршено на свиреп начин или ако на лицето противправно лишено од слобода поради тоа тешко му е нарушено здравјето или настапиле други тешки последици, сторителот ќе се казни со затвор од една до пет години.
(6) Ако лицето противправно лишено од слобода поради тоа го загубило животот, сторителот ќе се казни со затвор од најмалку четири години.
Кај кривичното дело противправно лишување од слобода објект на заштита е слободата на движење. Дејството на извршување е широко поставено-противправно затворање или на друг начин одземање или ограничување на слободата на движење. За основниот облик на делото е предвидена парична казна или затвор до една година, а кога делото е извршено при вршење семејно насилство, предвидена е построга казна затвор од шест месеци до три години. За ова кривично дело и обидот е казнив.
Член 144 - загрозување на сигурноста
(1) Тој што ќе ја загрози сигурноста на друг со сериозна закана дека ќе нападне врз неговиот живот или тело или животот или телото на нему блиско лице, ќе се казни со парична казна или со затвор до шест месеци.
(2) Тој што ќе го стори делото од став 1 при вршење семејно насилство, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(3) Со казната од став 2 ќе се казни тој што делото од став 1 ќе го стори спрема службено лице во вршењето на службата или кон повеќе лица.
(4) Тој што по пат на информатички систем ќе се закани дека ќе стори кривично дело за кое е пропишана казна затвор од пет години или потешка казна против некое лице поради неговата припадност кон определена национална, етничка или расна група или верска определба, ќе се казни со казна затвор од една до пет години.
(5) Гонењето за делото од ставот (1) се презема по приватна тужба.
Одредбите на кривичното дело загрозување на сигурноста го санкционираат предизвикувањето на чувство на несигурност, загрозување или страв со сериозна закана дека ќе се нападне врз животот и телото на лицето или нему блиско лице. Како и претходните две кривични дела од оваа глава, извршувањето на делото при вршење семејно насилство се смета како квалификаторна околност и предвидената казна за сторителот е построга (казна затвор од три месеци до три години), а гонењето се презема по службена должност. За основниот облик на делото гонењето се презема по приватна тужба, а предвидена е парична казна или затвор до шест месеци.
Покрај инкриминациите за психичко насилство содржани во КЗ, македонскиот законодавец посебно го санкционира психичкото вознемирување на работно место. Со чл. 9-а од Законот за работни односи се забранува психичко вознемирување на работно место. Лицето кое смета дека му е повредено правото од чл. 9-1 може да бара судска заштита преку поднесување тужба во согласност со Законот за парнична постапка, но товарот на докажување паѓа на товар на лицето кое се товари дека го извршило вознемирувањето.
Член 9-а - Психичко вознемирување на работно место (мобинг)
(1) Забранет е секаков вид психичко вознемирување на работното место (мобинг).
(2) Психичко вознемирување на работно место (мобинг) претставува дискриминација во смисла на членот 6 од овој закон.
(3) Психичко вознемирување на работно место (мобинг), во смисла на овој закон, е секое негативно однесување од поединец или група кое често се повторува (најмалку во период од шест месеци), а претставува повреда на достоинството, интегритетот, угледот и честа на вработените лица и предизвикува страв или создава непријателско, понижувачко или навредливо однесување, чија крајна цел може да биде престанок на работниот однос или напуштање на работното место.
(4) Извршител на психичко вознемирување на работното место (мобинг) може да биде едно или повеќе лица со негативно однесување во смисла на ставот (3) од овој член, без оглед на нивното својство (работодавач како физичко лице, одговорно лице или работник).
MINUS
б. Ако е кривично дело, колку пресуди се донесени во изминатите две години? Дали постојат достапни податоци за сторителот и за жртвата расчленети според: пол, возраст, својство на сторителот со жртвата, и ако постојат треба да се наведат.
Одговор: Официјалната кривично судска статистика се води според член на кривичното дело, но не и според став. Исто така се собираат расчленети податоци само за сторителите на кривични дела, а не и за жртвите.
б. Ако е кривично дело, колку пресуди се донесени во изминатите две години? Дали постојат достапни податоци за сторителот и за жртвата расчленети според: пол, возраст, својство на сторителот со жртвата, и ако постојат треба да се наведат.
Одговор: Официјалната кривично судска статистика се води според член на кривичното дело, но не и според став. Исто така се собираат расчленети податоци само за сторителите на кривични дела, а не и за жртвите.
MINUS
в. Ако е инкриминирано, кој иницира гонење (јавен обвинител или приватен тужител/жртва).
Одговор: Овластен тужител е јавниот обвинител и гонењето се презема по службена должност секогаш кога некое од кривичните дела од оваа глава е извршено при семејно насилство.
в. Ако е инкриминирано, кој иницира гонење (јавен обвинител или приватен тужител/жртва).
Одговор: Овластен тужител е јавниот обвинител и гонењето се презема по службена должност секогаш кога некое од кривичните дела од оваа глава е извршено при семејно насилство.
MINUS
г. Дали државата изјавила резерви на овој член и наместо инкриминирање обезбедува основа за граѓански тужби? Доколку одоговорот е да, дали мерките коишто се предвидени за граѓански тужби ги исполнуваат критериумите за ефективност, пропорционалност и одвраќање?
Одговор: /
г. Дали државата изјавила резерви на овој член и наместо инкриминирање обезбедува основа за граѓански тужби? Доколку одоговорот е да, дали мерките коишто се предвидени за граѓански тужби ги исполнуваат критериумите за ефективност, пропорционалност и одвраќање?
Одговор: /
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.