Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
1. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека, при определување на старателството и правата на посети на децата, случаите на насилство опфатени со Конвенцијата се земени предвид.

2. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека спроведувањето на секое право на посета или на старателство не ги загрозува правата и безбедноста на жртвата или децата.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 31 Старателство, посети и безбедност
Подредување помеѓу државите на членот 31 Старателство, посети и безбедност
ПРАШАЊА
 
a. Дали судот при одлучување за привремено или трајно старателство и права на посетување ги зема предвид инцидентите на насилство коишто се случуваат пред децата или ги погодуваат децата? Доколку да, дали е тоа уредено со закон (посебен услов пропишан со закон или друг правен документ), или е предмет на дискрециско судско одлучување / мислење на повисок суд?
Одговор: Со Законот за семејството е уредено дека во постапката за развод на брак, судот одлучува кај коj од родителите децата ќе се доверат на натамошно чување и воспитување, а другиот родител ќе се задолжи за издржување на детето. Во овој случај судот го повикува Центарот за социјална работа да учествува на рочиштето заради заштита на интересите на децата и му ги доставува сите одлуки донесени во таа постапка. Воедно, Центарот за социјална работа ќе даде предлог за чување, за издржување и за воспитување на децата, а може во границите на овој предлог, да изнесе нови факти и докази кои што странките не ги навеле, да вложи правни средства и да преземе други процесни дејства во интерес на децата (член 249, ЗС).
a. Дали судот при одлучување за привремено или трајно старателство и права на посетување ги зема предвид инцидентите на насилство коишто се случуваат пред децата или ги погодуваат децата? Доколку да, дали е тоа уредено со закон (посебен услов пропишан со закон или друг правен документ), или е предмет на дискрециско судско одлучување / мислење на повисок суд?
Одговор: Со Законот за семејството е уредено дека во постапката за развод на брак, судот одлучува кај коj од родителите децата ќе се доверат на натамошно чување и воспитување, а другиот родител ќе се задолжи за издржување на детето. Во овој случај судот го повикува Центарот за социјална работа да учествува на рочиштето заради заштита на интересите на децата и му ги доставува сите одлуки донесени во таа постапка. Воедно, Центарот за социјална работа ќе даде предлог за чување, за издржување и за воспитување на децата, а може во границите на овој предлог, да изнесе нови факти и докази кои што странките не ги навеле, да вложи правни средства и да преземе други процесни дејства во интерес на децата (член 249, ЗС).
MINUS
б. Дали ова прашање е опфатено со стандардот „најдобар интерес на детето“? Во кои правно- обврзувачки документи е содржано ова прашање, кои се надлежните институции и какви се нивните обврски во случаи на насилство?
Одговор: Законот за семејството во делот на уредување на односите помеѓу родителите и децата, го вградува принципот дека постапките се водат во најдобар интерес на детето. Но, законот не го дефинира и специфицира најдобриот интерес на детето. Во оваа насока не се спроведени национални истражувања за остварување на принципот на најдобар интерес на детето во рамките на семејната заедница.
б. Дали ова прашање е опфатено со стандардот „најдобар интерес на детето“? Во кои правно- обврзувачки документи е содржано ова прашање, кои се надлежните институции и какви се нивните обврски во случаи на насилство?
Одговор: Законот за семејството во делот на уредување на односите помеѓу родителите и децата, го вградува принципот дека постапките се водат во најдобар интерес на детето. Но, законот не го дефинира и специфицира најдобриот интерес на детето. Во оваа насока не се спроведени национални истражувања за остварување на принципот на најдобар интерес на детето во рамките на семејната заедница.
MINUS
в. Дали постојат посебни мерки кои се земаат предвид и ако е неопходно се применуваат за да се обезбеди дека правата на посетување и старателство не ги загрозуваат правата и сигурноста на жртвата и правата и сигурноста на детето? Кој е надлежен орган за примена на овие мерки (полиција, социјални служби, суд или други институции)?
Одговор: ЦСР има надлежност како старателски орган да врши надзор над родителите во вршењето на родителското право и има овластување за преземање на мерки за заштита на личноста, правата и интересите на детето. Една од мерките кои ЦСР ги презема од извршениот надзор на вршењето на родителското право е покренување на постапка пред суд за одземање на родителското право за едниот родител, односно обата родитела.
PLUS
в. Дали постојат посебни мерки кои се земаат предвид и ако е неопходно се применуваат за да се обезбеди дека правата на посетување и старателство не ги загрозуваат правата и сигурноста на жртвата и правата и сигурноста на детето? Кој е надлежен орган за примена на овие мерки (полиција, социјални служби, суд или други институции)?
Одговор: ЦСР има надлежност како старателски орган да врши надзор над родителите во вршењето на родителското право и има овластување за преземање на мерки за заштита на личноста, правата и интересите на детето. Една од мерките кои ЦСР ги презема од извршениот надзор на вршењето на родителското право е покренување на постапка пред суд за одземање на родителското право за едниот родител, односно обата родитела.
Оваа постапка се иницира против родителот кој го злоупотребува вршењето на родителското право или грубо го занемарува вршењето на родителското право со поднесување на тужба до суд, во вонпроцесна постапка.
Како злоупотреба или грубо занемарување на родителските должности, Законот за семејство ги утврдува следните дејствија на родителот:
- спроведува физичко или емоционално насилство над детето;
- полово го искористува детето;
- го присилува детето на работа која не одговара на неговата возраст;
- му дозволува употреба на алкохол, на дрога или други психотропни супстанции;
- го наведува детето на општествено неприфатливи поведенија;
- го напуштил детето и подолго од три месеца не се грижи за детето и
- ако на кој било друг начин грубо ги крши правата на детето.
Во случај кога судот ќе го одземе родителското право, ЦСР ја презема грижата за детето и одлучува за неговата натамошна заштита.
Законот за семејството утврдува дека како жртва на семејно насилство може да биде кој било член на семејството кој трпи малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко или физичко насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв. Во таа смисла, за дете-жртва на семејно насилство може да се започне постапка за одземање на родителското право на родителот кој го врши насилството.
Во согласност со Законот за семејството, ЦСР може да ги ограничи или привремено да ги забрани одржувањето на личните односи и непосредни контакти на децата со родителите само заради заштита на здравјето и на другите интереси на детето (член 79 став 4). Во оваа насока и вршењето насилство од родителот кон детето е основа за примена на оваа одредба.
MINUS
г. Покрај во случаи на домашно насилство, дали овие посебни мерки се применливи и на другите случаи на насилство (сексуално, физичко, принудни бракови)?
Одговор: /
г. Покрај во случаи на домашно насилство, дали овие посебни мерки се применливи и на другите случаи на насилство (сексуално, физичко, принудни бракови)?
Одговор: /
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.