Член 30 - Обесштетување
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 30 - Обесштетување
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 30 - Обесштетување
1. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат жртвите да имаат право да бараат обесштетување од сторителите за секое кривично дело утврдено во согласност со оваа Конвенција.

2. Адекватно државно обесштетување се одобрува на оние лица кои се здобиле со тешки телесни повреди или на кои им е нарушено здравјето, доколку штетата не е покриена од други извори како сторителот, осигурувањето или државно финансираните здравствени и социјални резерви. Тоа не ја спречува страната да бара враќање на обесштетувањето од сторителот, сѐ додека се посветува должно внимание за безбедноста на жртвата.

3. Мерките преземени во согласност со став 2 обезбедуваат одобрување обештетување во разумен рок.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 30 Обесштетување
Подредување помеѓу државите на членот 30 Обесштетување
ПРАШАЊА
 
a. Дали сите жртви на РЗН имаат право да бараат обесштетување од сторителот? Дали е надлежен кривичниот или граѓанскиот суд? Ако е дел од кривична постапка, дали одлуката за обесштетување е дел од кривична санкција или е пресуда? Дали обесштетувањето вклучува материјална или нематеријална штета? Објаснете ја постапката за извршување во врска со одлуката за обесштетување (кој ја започнува, кој е надлежен и како се спроведува)?
Одговор:
a. Дали сите жртви на РЗН имаат право да бараат обесштетување од сторителот? Дали е надлежен кривичниот или граѓанскиот суд? Ако е дел од кривична постапка, дали одлуката за обесштетување е дел од кривична санкција или е пресуда? Дали обесштетувањето вклучува материјална или нематеријална штета? Објаснете ја постапката за извршување во врска со одлуката за обесштетување (кој ја започнува, кој е надлежен и како се спроведува)?
Одговор:
MINUS
б. Дали државата ја ратификувала Европската конвенција за обесштетување на жртви од насилен криминал? Дали жртвите можат да поднесат барање до осигурителна компанија? Дали жртвите може да бидат обесштетени од државно финансирани здравствени осигурителни програми? Дали постојат правни основи за ваков вид обесштетување наведени во внатрешните прописи на овие компании или државни здравствени установи?
Одговор:
б. Дали државата ја ратификувала Европската конвенција за обесштетување на жртви од насилен криминал? Дали жртвите можат да поднесат барање до осигурителна компанија? Дали жртвите може да бидат обесштетени од државно финансирани здравствени осигурителни програми? Дали постојат правни основи за ваков вид обесштетување наведени во внатрешните прописи на овие компании или државни здравствени установи?
Одговор:
MINUS
в. Дали постои посебен државен фонд за обесштетување на жртви на насилен криминал, вклучително и РЗН? Доколку постои, каква штета покрива (материјална, нематеријална)? Каква постапка треба да се води за да се добие обесштетување од државен фонд (управна, судска)? Дали се опфатени телесни повреди, тешки нарушувања на здравјето? Во случај на државно обесштетување дали државата ги наплаќа фактичките трошоци од сторителот?
Одговор:
в. Дали постои посебен државен фонд за обесштетување на жртви на насилен криминал, вклучително и РЗН? Доколку постои, каква штета покрива (материјална, нематеријална)? Каква постапка треба да се води за да се добие обесштетување од државен фонд (управна, судска)? Дали се опфатени телесни повреди, тешки нарушувања на здравјето? Во случај на државно обесштетување дали државата ги наплаќа фактичките трошоци од сторителот?
Одговор:
MINUS
г. Дали постојат прописи со кои се обезбедува дека одлуката за обесштетување ќе се донесе во разумно време?
Одговор:
г. Дали постојат прописи со кои се обезбедува дека одлуката за обесштетување ќе се донесе во разумно време?
Одговор:
MINUS
д. Дали државата изјавила резерва на овој член (чл.30 од Конвенцијата)?
Одговор:
д. Дали државата изјавила резерва на овој член (чл.30 од Конвенцијата)?
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.