Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
1. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да им обезбедат на жртвите соодветни граѓански правни лекови против сторителот.

2. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да им обезбедат на жртвите, во согласност со општите принципи на меѓународното право, соодветни граѓански правни лекови против државните органи кои не ја исполниле својата должност за преземање неопходни превентивни или заштитни мерки во рамките на своите овластувања.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 29 Граѓански парници и правни лекови
Подредување помеѓу државите на членот 29 Граѓански парници и правни лекови
ПРАШАЊА
 
a. Какви видови граѓански парници може жртвата да покрене против сторителот? Дали ваквите парници се поставени на начин да ја заштитат жртвата од натамошно насилство, или за обесштетување или имаат друга цел? Кои чекори треба да се преземат за да се иницира и да се заврши постапката? Кој ги собира и поднесува доказите, кој ги плаќа судските трошоци, вештаците, дали двете страни мора да бидат присутни на секое рочиште, кој може да дава помош во текот на постапката? Дали граѓанските парници може да се покренат од трета страна и/или ex officio? Доколку граѓанска парница се покренува по службена должност, дали согласноста на жртвата е услов за покренување на постапката? Кои судови одлучуваат во овие постапки (специјализирани семејни судови, судови за граѓанска материја)? Дали судската администрација е обучена да постапува во случаи на НВЖ? Во случај на смрт на жртвата, дали нејзините наследници имаат право да поднесат граѓанска тужба?
Одговор: Жртвата на насилство може да покрене граѓанска тужба за обесштетување доколку во кривичната постапка не е одлучено или не е одлучено во целост по оштетеното побарување на жртвата/ оштетениот. И овде важат општите одредби за обештетување како и кај сите други кривични дела.
a. Какви видови граѓански парници може жртвата да покрене против сторителот? Дали ваквите парници се поставени на начин да ја заштитат жртвата од натамошно насилство, или за обесштетување или имаат друга цел? Кои чекори треба да се преземат за да се иницира и да се заврши постапката? Кој ги собира и поднесува доказите, кој ги плаќа судските трошоци, вештаците, дали двете страни мора да бидат присутни на секое рочиште, кој може да дава помош во текот на постапката? Дали граѓанските парници може да се покренат од трета страна и/или ex officio? Доколку граѓанска парница се покренува по службена должност, дали согласноста на жртвата е услов за покренување на постапката? Кои судови одлучуваат во овие постапки (специјализирани семејни судови, судови за граѓанска материја)? Дали судската администрација е обучена да постапува во случаи на НВЖ? Во случај на смрт на жртвата, дали нејзините наследници имаат право да поднесат граѓанска тужба?
Одговор: Жртвата на насилство може да покрене граѓанска тужба за обесштетување доколку во кривичната постапка не е одлучено или не е одлучено во целост по оштетеното побарување на жртвата/ оштетениот. И овде важат општите одредби за обештетување како и кај сите други кривични дела.
MINUS
б. Дали постои посебна постапка за дискриминација и дали е применлива за случаи на насилство врз жени? Каква е положбата на жртвата, кој ја иницира постапката, видот на постапката, кој е надлежен да одлучува (комисија, суд)?
Одговор:
Во КЗ со член 137 е инкриминирана дискриминацијата по неколку основи, а особено значајно е што листата на основи за дискриминација е отворена и за „друго лично својство или околност“ кои се предвидени како основа за дискриминација и во себе го вклучува и насилството врз жените. Јавниот обвинител е овластен тужител за гонење на ова кривично дело. Сепак, тоа е предмет на разбирање на родово заснованото насилство од задолжени професионалци за примена на Законот.
PLUS
б. Дали постои посебна постапка за дискриминација и дали е применлива за случаи на насилство врз жени? Каква е положбата на жртвата, кој ја иницира постапката, видот на постапката, кој е надлежен да одлучува (комисија, суд)?
Одговор:
Во КЗ со член 137 е инкриминирана дискриминацијата по неколку основи, а особено значајно е што листата на основи за дискриминација е отворена и за „друго лично својство или околност“ кои се предвидени како основа за дискриминација и во себе го вклучува и насилството врз жените. Јавниот обвинител е овластен тужител за гонење на ова кривично дело. Сепак, тоа е предмет на разбирање на родово заснованото насилство од задолжени професионалци за примена на Законот.
Член 137 - Повреда на рамноправноста на граѓаните
(1) Тој што врз основа на разлика на полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба, јазикот или друго лично својство или околност, ќе му ги одземе или ограничи правата на човекот и граѓанинот, утврдени со Уставот, закон или со ратификуван меѓународен договор или кој врз основа на овие разлики им дава на граѓаните повластици спротивни на Уставот, закон или ратификуван меѓународен договор, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Ако делото од став 1 го стори службено лице во вршење на службата, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
(3) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
Според Законот за спречување и заштита од дискриминација формирана е Комисија за заштита од дискриминација. Имајќи го предвид членот 3 во кој се наброени основите за дикриминација, меѓу кои и родот, оваа Комисија има надлежност и за случаи на насилство врз жената како родово засновано насилство.
Член 3 - Основи за дискриминација
Се забранува секоја директна или индиректна дискриминација, повикување и поттикнување на дискриминација и помагање во дискриминаторско постапување врз основа на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, други видови уверувања, образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба или која било друга основа која е предвидена со закон или со ратификуван меѓународен договор (во натамошниот текст: дискриминаторска основа).
MINUS
в. Какви правни лекови се достапни за жртвата/трета страна, вклучително на органи кои по службена должност учествуваат во постапката против сторителот?
Одговор: Постапка пред Комисијата може со поднесување претставка да започне секое лице кое смета дека претрпело дискриминација. Претставката се поднесува во писмена форма или усно на записник. Претставките не подлежат на такса или друг надоместок. Претставката може да се поднесе најдоцна во рок од три месеци од денот кога била сторена повредата или најдоцна една година од дознавањето за актот на дискриминација (чл.25, ст.5). Но, Комисијата може да поведе постапка и по истекот на горенаведениот рок доколку оцени дека случајот има таква важност што водењето на постапката е неопходно и целисходно. Комисијата постапува по поднесена претставка доколку пред суд за истата работа не е поведена постапка или правосилно завршена.
PLUS
в. Какви правни лекови се достапни за жртвата/трета страна, вклучително на органи кои по службена должност учествуваат во постапката против сторителот?
Одговор: Постапка пред Комисијата може со поднесување претставка да започне секое лице кое смета дека претрпело дискриминација. Претставката се поднесува во писмена форма или усно на записник. Претставките не подлежат на такса или друг надоместок. Претставката може да се поднесе најдоцна во рок од три месеци од денот кога била сторена повредата или најдоцна една година од дознавањето за актот на дискриминација (чл.25, ст.5). Но, Комисијата може да поведе постапка и по истекот на горенаведениот рок доколку оцени дека случајот има таква важност што водењето на постапката е неопходно и целисходно. Комисијата постапува по поднесена претставка доколку пред суд за истата работа не е поведена постапка или правосилно завршена. Доколку се исполнети условите за постапување, Комисијата ја утврдува фактичката состојба со увид во документите и земање изјави од подносителот на претставката, лицето против кое е поднесена претставката и други лица. По утврдување на фактичката состојба, Комисијата во рок од 90 дена од поднесувањето на претставката дава мислење за наводната дискриминација и препорачува начин на отстранување на повредите на правото кои ги доставува до лицето против кое е поднесена претставката. Законот воспоставува обврска за лицето против кое е поднесена претставката да ја отстрани повредата на правото во рок од 30 дена од добивањето на препораката (чл. 28). За неисполнување на оваа обврска, Комисијата може да покрене иницијатива за поведување на постапка пред надлежен орган заради утврдување на одговорност (чл.30).
MINUS
г. Какви правни лекови лекови се достапни за жртвата/трета страна во случаи против државните органи кои не ја исполниле својата должност за преземање неопходни превентивни или заштитни мерки во рамките на своите овластувања? Кои услови треба да се исполнат за да се иницира постапката (голема небрежност, злоупотреба на положба)?
Одговор: /
г. Какви правни лекови лекови се достапни за жртвата/трета страна во случаи против државните органи кои не ја исполниле својата должност за преземање неопходни превентивни или заштитни мерки во рамките на своите овластувања? Кои услови треба да се исполнат за да се иницира постапката (голема небрежност, злоупотреба на положба)?
Одговор: /
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.