Член 27 - Пријавување
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 27 - Пријавување
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 27 - Пријавување
Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за охрабрување на секое лице-сведок на извршување акти на насилство опфатени со Конвенцијата или кое има разумна основа да се сомнева дека може да дојде до извршување на таков акт или дека може да се очекуваат натамошни акти на насилство, да го пријави тоа до надлежните организации или органи.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 27 Пријавување
Подредување помеѓу државите на членот 27 Пријавување
ПРАШАЊА
 
a. Дали постојат посебни мерки, правила или регулативи за да ги охрабри оние што биле: а) сведоци на извршување на кривични дела од НВЖ/ДН и/или б) имаат разумни основи да веруваат дека НВЖ/ ДН се случило и истото да го пријават? Кому тие би можеле да му го пријават настанот. Дали има случаи кога поединци се должни да пријават НВЖ/ДН? Објаснете. Дали може известувањето да се направи анонимно? Дали мора да се биде сведок на случај, или случајот може да го пријави и кога ќе последици заради известувањето.
Одговор: Општата одредба од чл. 273 - Пријавување кривични дела од Законот за кривична постапка која се однесува на пријавување на кривични дела кои се гонат по службена должност, се однесува на пријавување и на кривичните дела на семејно насилство. Со став 3 е уредено дека „секој може да пријави кривично дело за кое се гони по службена должност.“ Пријава за кривично дело кое се гони по службена должност се доставува до надлежниот јавен обвинител. Во случаи кога пријавата е поднесена до полиција, МВР заедно со собраните докази кривичната пријава ја доставува до ОЈО. Пријавата може да се поднесе писмено или усно.
a. Дали постојат посебни мерки, правила или регулативи за да ги охрабри оние што биле: а) сведоци на извршување на кривични дела од НВЖ/ДН и/или б) имаат разумни основи да веруваат дека НВЖ/ ДН се случило и истото да го пријават? Кому тие би можеле да му го пријават настанот. Дали има случаи кога поединци се должни да пријават НВЖ/ДН? Објаснете. Дали може известувањето да се направи анонимно? Дали мора да се биде сведок на случај, или случајот може да го пријави и кога ќе последици заради известувањето.
Одговор: Општата одредба од чл. 273 - Пријавување кривични дела од Законот за кривична постапка која се однесува на пријавување на кривични дела кои се гонат по службена должност, се однесува на пријавување и на кривичните дела на семејно насилство. Со став 3 е уредено дека „секој може да пријави кривично дело за кое се гони по службена должност.“ Пријава за кривично дело кое се гони по службена должност се доставува до надлежниот јавен обвинител. Во случаи кога пријавата е поднесена до полиција, МВР заедно со собраните докази кривичната пријава ја доставува до ОЈО. Пријавата може да се поднесе писмено или усно.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.