Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
1. Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат при давањето услуги на заштита и поддршка на жртвите да се води сметка за правата и потребите на децата-сведоци на сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата.

2. Мерките преземени во согласност со овој член вклучуваат соодветно психо-социјално советување за возраста на децата-сведоци на сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата и посветуваат должно внимание врз најдобрите интереси на детето.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 26 Заштита и поддршка на деца-сведоци
Подредување помеѓу државите на членот 26 Заштита и поддршка на деца-сведоци
ПРАШАЊА
 
a. Дали давателите на различни видови услуги на заштита и превенција се обврзани со закони или други политички документи да се грижат за потребите и правата на децата како сведоци? Дали децата кои биле сведоци на насилство (виделе и/или слушнале) или биле изложени на насилство во подолг временски период, се третирани како жртви на овој вид насилство односно им се даваат посебни услуги и поддршка, како што е психолошкото советување? Дали им се даваат посебни права во и надвор од судот (социјални услуги, здравствена заштита, заштита на сведоците/жртви, независно застапување пред суд итн.)? Ве молиме презентирајте дефиниција, ако постои посебен третман или специјална грижа во однос на децата, како сведоци.
Одговор: Правата на децата-жртви и сведоци се уредени со Законот за правда за децата. Во засебна глава се предвидени посебни права на децата-жртви и сведоци во постапките пред сите органи. Поопширно во објаснување за индикатор на член 56.
a. Дали давателите на различни видови услуги на заштита и превенција се обврзани со закони или други политички документи да се грижат за потребите и правата на децата како сведоци? Дали децата кои биле сведоци на насилство (виделе и/или слушнале) или биле изложени на насилство во подолг временски период, се третирани како жртви на овој вид насилство односно им се даваат посебни услуги и поддршка, како што е психолошкото советување? Дали им се даваат посебни права во и надвор од судот (социјални услуги, здравствена заштита, заштита на сведоците/жртви, независно застапување пред суд итн.)? Ве молиме презентирајте дефиниција, ако постои посебен третман или специјална грижа во однос на децата, како сведоци.
Одговор: Правата на децата-жртви и сведоци се уредени со Законот за правда за децата. Во засебна глава се предвидени посебни права на децата-жртви и сведоци во постапките пред сите органи. Поопширно во објаснување за индикатор на член 56.
MINUS
б. Има ли истражување на институционалното толкување на стандардот „во најдобар интерес на детето” во контекст на насилството врз жените? Ако постои, тогаш Ве молиме за објаснување за методологијата, опфатот на истражувањето, клучните наоди и препораки? Дали имало надоврзано истражување или оценување на ситуацијата?
Одговор: /
б. Има ли истражување на институционалното толкување на стандардот „во најдобар интерес на детето” во контекст на насилството врз жените? Ако постои, тогаш Ве молиме за објаснување за методологијата, опфатот на истражувањето, клучните наоди и препораки? Дали имало надоврзано истражување или оценување на ситуацијата?
Одговор: /
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.