Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 24 - Телефонски линии за помош
Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за воспоставување нонстоп (24 часа на ден) бесплатни телефонски линии за помош ширум државата за сите жртви на насилство опфатени со Конвенцијата, кои на повикувачите ќе им даваат совети во доверливост или со должно почитување на нивната анонимност.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 24 Телефонски линии за помош
Подредување помеѓу државите на членот 24 Телефонски линии за помош
ПРАШАЊА
 
a. Дали во државата постои телефонска линија за помош на жртвите од НВЖ/ДН? Ве молиме наведете кон кои жртви се насочени? Дали има некоја регионална/локална линија за помош? Дали тие обезбедуваат само информации или имаат, исто така, улога на советување? Каков вид информации и/ или совети даваат (психолошки, правни итн.)? Дали телефонската линија за помош е бесплатна? Дали е отворена 24 часа, 7 дена во неделата? Дали е доверлива или жртвите треба да ги дадат своите лични податоци? Дали има некои правила за доверливост? Ве молиме, објаснете ги. Дали има податоци за бројот на жртвите кои побарале помош на овој начин во последните две години?
Одговор: Бесплатната национална линија е воспоставена само за жртви на семејно насилство. 
a. Дали во државата постои телефонска линија за помош на жртвите од НВЖ/ДН? Ве молиме наведете кон кои жртви се насочени? Дали има некоја регионална/локална линија за помош? Дали тие обезбедуваат само информации или имаат, исто така, улога на советување? Каков вид информации и/ или совети даваат (психолошки, правни итн.)? Дали телефонската линија за помош е бесплатна? Дали е отворена 24 часа, 7 дена во неделата? Дали е доверлива или жртвите треба да ги дадат своите лични податоци? Дали има некои правила за доверливост? Ве молиме, објаснете ги. Дали има податоци за бројот на жртвите кои побарале помош на овој начин во последните две години?
Одговор: Бесплатната национална линија е воспоставена само за жртви на семејно насилство. 
MINUS
б. Кој ги обезбедува овие услуги? Дали персоналот е обучен за овие задачи? Дали има постапка за акредитација и/или тендерска постапка? Ве молиме објаснете. Како е финансирана телефонската линија за помош?
Одговор: Со националните СОС-линии за семејно насилство управуваат невладините организации. До 2012 година, МТСП делумно ја финансираше националната СОС-линија. Здружението на граѓани е избрано транспарентно на јавен оглас, според објавените критериуми. Невладината организација има обврска да доставува извештаи за својата работа и начинот на искористување на овие средства, но овие извештаи не се јавно достапни.
б. Кој ги обезбедува овие услуги? Дали персоналот е обучен за овие задачи? Дали има постапка за акредитација и/или тендерска постапка? Ве молиме објаснете. Како е финансирана телефонската линија за помош?
Одговор: Со националните СОС-линии за семејно насилство управуваат невладините организации. До 2012 година, МТСП делумно ја финансираше националната СОС-линија. Здружението на граѓани е избрано транспарентно на јавен оглас, според објавените критериуми. Невладината организација има обврска да доставува извештаи за својата работа и начинот на искористување на овие средства, но овие извештаи не се јавно достапни.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.