Член 23 - Засолништа
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 23 - Засолништа
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 23 - Засолништа
Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за воспоставување лесно достапни и соодветни засолништа во доволен број заради обезбедување безбедно сместување и проактивна помош на жртвите, особено на жените и нивните деца.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 23 Засолништа
Подредување помеѓу државите на членот 23 Засолништа
ПРАШАЊА
 
a. Дали постојат засолништа за жртви на НВЖ/ДН во земјата? Ве молиме наведете кои жртви имаат право на ова сместување (според видот на насилството). Колку засолништа постојат? Кои се капацитетите – вкупен број лица кои може да бидат сместени? Дали можете да го наведете односот на капацитетите за сместување во однос на бројот на жителите – потребен стандард е простор за сместување на едно семејство на 10,000 жители.
Одговор: Шелтер-центрите се воспоставени само за жртви на семејно насилство и во нив се сместуваат жени, при што истите се достапни и за нивните деца. Со оглед дека се достапни само четири државни шелтер-центри и со ограничено учество на невладиниот сектор за сопствени капацитети, овој број не е адекватен да обезбеди достапност за сите жртви.
a. Дали постојат засолништа за жртви на НВЖ/ДН во земјата? Ве молиме наведете кои жртви имаат право на ова сместување (според видот на насилството). Колку засолништа постојат? Кои се капацитетите – вкупен број лица кои може да бидат сместени? Дали можете да го наведете односот на капацитетите за сместување во однос на бројот на жителите – потребен стандард е простор за сместување на едно семејство на 10,000 жители.
Одговор: Шелтер-центрите се воспоставени само за жртви на семејно насилство и во нив се сместуваат жени, при што истите се достапни и за нивните деца. Со оглед дека се достапни само четири државни шелтер-центри и со ограничено учество на невладиниот сектор за сопствени капацитети, овој број не е адекватен да обезбеди достапност за сите жртви.
MINUS
б. Дали овие специјализирани прифатилишта за жртви на НВЖ/ДН се засолништа со општа намена (обезбедување сместување за други жртви, бездомници и сл.)? Кој работи во прифатилиштето? Кој ги избира лицата кои работат во засолништето? Ве молиме објаснете ја процедурата за акредитација. Кој ја следи работата на засолништето, и како? Како се финансираат засолништата? Дали услугите што се обезбедуваат во засолништата се бесплатни?
Одговор: Во системот на социјална заштита, покрај центрите за згрижување на жртви на семејно насилство (шелтер-центри), постојат и центри за бездомници кои обезбедуваат времено згрижување на овие лица. Досега е формиран Центар за бездомници, кој е во состав на ЦСР Скопје. Постапката за упатување на корисници, обезбедување помош и следење на нивното сместување се врши од стручните лица од ЦСР Скопје. Покрај државниот центар за бездомници, воспоставен е уште еден центар за бездомници од невладина организација (Црвен крст на Град Скопје). Овие центри се лоцирани во главниот град, така што целосно отсуствува достапноста на услугите за другите корисници.
PLUS
б. Дали овие специјализирани прифатилишта за жртви на НВЖ/ДН се засолништа со општа намена (обезбедување сместување за други жртви, бездомници и сл.)? Кој работи во прифатилиштето? Кој ги избира лицата кои работат во засолништето? Ве молиме објаснете ја процедурата за акредитација. Кој ја следи работата на засолништето, и како? Како се финансираат засолништата? Дали услугите што се обезбедуваат во засолништата се бесплатни?
Одговор: Во системот на социјална заштита, покрај центрите за згрижување на жртви на семејно насилство (шелтер-центри), постојат и центри за бездомници кои обезбедуваат времено згрижување на овие лица. Досега е формиран Центар за бездомници, кој е во состав на ЦСР Скопје. Постапката за упатување на корисници, обезбедување помош и следење на нивното сместување се врши од стручните лица од ЦСР Скопје. Покрај државниот центар за бездомници, воспоставен е уште еден центар за бездомници од невладина организација (Црвен крст на Град Скопје). Овие центри се лоцирани во главниот град, така што целосно отсуствува достапноста на услугите за другите корисници.
Како специјализирани сервиси за други ранливи групи основани се дневни центри за деца на улица, кои исто така се лоцирани во Скопје. Потребата за анализа за проширување на оваа услуга во други региони е неопходна.
Истите се раководени од страна на социјалните служби (ЦСР) кои одлучуваат за упатување и згрижување на корисниците, како и следењето на ефектот од сместувањето. Трошоците за работата на овие центри се обезбедуваат од буџетските средства. Услугите во овие центри се бесплатни за корисниците.
MINUS
в. Дали се отворени 24 часа 7 дена во неделата? Дали има стандардизирани постапки за влегување на засолниште? Ве молиме објаснете. Кои услови треба да бидат исполнети за да се добие дозвола за престојување во засолниште? Колку долго време жртвите може да останат? Дали тие можат да ги донесат и своите деца? Дали засолништата имаат безбедносен план и техника, како што се безбедносни камери, постојано присутна полиција или друга професионална заштита, итн. за да се осигури безбедноста на жртвите и ангажираниот персонал? Дали може да доставите информации за соработката со полицијата – дали тоа е институционализирана или неформална соработка (резултат на одредени протоколи, или внатрешен формален/неформален договор)? Дали засолништа соработуваат со центри за социјална работа или невладини организации. Ве молиме, објаснете го типот на соработка (формална, неформална) итн.
Одговор: Шелтер-центрите за жртви на семејно насилство се организираат во посебни објекти, согласно усвоените нормативи и стандарди во поглед на простор, опрема и потребен стручен кадар (Правилник за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Центар за жртви на семејно насилство „Службен весник на РМ бр. 33/2007“).
PLUS
в. Дали се отворени 24 часа 7 дена во неделата? Дали има стандардизирани постапки за влегување на засолниште? Ве молиме објаснете. Кои услови треба да бидат исполнети за да се добие дозвола за престојување во засолниште? Колку долго време жртвите може да останат? Дали тие можат да ги донесат и своите деца? Дали засолништата имаат безбедносен план и техника, како што се безбедносни камери, постојано присутна полиција или друга професионална заштита, итн. за да се осигури безбедноста на жртвите и ангажираниот персонал? Дали може да доставите информации за соработката со полицијата – дали тоа е институционализирана или неформална соработка (резултат на одредени протоколи, или внатрешен формален/неформален договор)? Дали засолништа соработуваат со центри за социјална работа или невладини организации. Ве молиме, објаснете го типот на соработка (формална, неформална) итн.
Одговор: Шелтер-центрите за жртви на семејно насилство се организираат во посебни објекти, согласно усвоените нормативи и стандарди во поглед на простор, опрема и потребен стручен кадар (Правилник за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Центар за жртви на семејно насилство „Службен весник на РМ бр. 33/2007“).
Згрижувањето во шелтер-центар трае до шест месеци, а во исклучителни случаи и до една година. Во шелтер-центрите се сместуваат жени, заедно со нивните деца. Планот за безбедност го изготвува шелтер-центарот. Шелтер-центарот задолжително има телефонска линија, при што се воспоставува механизам за комуникација со стручните лица во ЦСР и полициските службеници. Обезбедувањето на објектот се врши со ангажирање на лица за оваа намена, но и преку воспоставена соработка со најблиската полициска станица.
MINUS
г. Колку години треба да има жртвата за да остане во засолниште? Дали на малолетници им е дозволено да останат? Дали има посебно засолниште за малолетни жртви на НВЖ/ДН? Дали вработените прават индивидуални планови за безбедност на жртвата, и ако е соодветно и за нивните деца? Дали вработените добиваат обука пред започнување на работата?
Одговор: На национално ниво не се формирани шелтер-центри за деца-жртви на насилство. Нивното згрижување се обезбедува преку други форми на заштита во згрижувачки семејства и расположливи институции, во отсуство на родителска грижа или грижа од блиски сродници. Со Законот за социјалната заштита се предвидуваат специјализирани згрижувачки семејства, кои треба да поминат посебна обука за работа со деца-жртви на насилство. Предвидено е оваа обука да ја организира Заводот за социјални дејности. Со оглед дека оваа новина е со понов датум (јуни 2013) досега не е воспоставена ваква пракса.
г. Колку години треба да има жртвата за да остане во засолниште? Дали на малолетници им е дозволено да останат? Дали има посебно засолниште за малолетни жртви на НВЖ/ДН? Дали вработените прават индивидуални планови за безбедност на жртвата, и ако е соодветно и за нивните деца? Дали вработените добиваат обука пред започнување на работата?
Одговор: На национално ниво не се формирани шелтер-центри за деца-жртви на насилство. Нивното згрижување се обезбедува преку други форми на заштита во згрижувачки семејства и расположливи институции, во отсуство на родителска грижа или грижа од блиски сродници. Со Законот за социјалната заштита се предвидуваат специјализирани згрижувачки семејства, кои треба да поминат посебна обука за работа со деца-жртви на насилство. Предвидено е оваа обука да ја организира Заводот за социјални дејности. Со оглед дека оваа новина е со понов датум (јуни 2013) досега не е воспоставена ваква пракса.
MINUS
д. Како информациите за засолништата се достапни за жртвите-преку полицијата, центрите за социјална работа, невладини организации итн.?
Одговор: Информациите за достапноста на шелтер-центрите до жртвите на семејно насилство се врши од страна на стручните лица во ЦСР, полициските службеници и невладините организации при остварен непосреден контакт со жртвата. Информациите се достапни и преку мерки кои се спроведуваат во рамките на кампањите за семејно насилство, изготвени брошури и други материјали во насока на сензибилизирање и информирање на општата јавност.
д. Како информациите за засолништата се достапни за жртвите-преку полицијата, центрите за социјална работа, невладини организации итн.?
Одговор: Информациите за достапноста на шелтер-центрите до жртвите на семејно насилство се врши од страна на стручните лица во ЦСР, полициските службеници и невладините организации при остварен непосреден контакт со жртвата. Информациите се достапни и преку мерки кои се спроведуваат во рамките на кампањите за семејно насилство, изготвени брошури и други материјали во насока на сензибилизирање и информирање на општата јавност.
MINUS
ѓ. Колку жртви биле сместени во засолништата во текот на последните две години?
Одговор: Од анализа на податоците од 2012 година добиени преку обработка на кварталните табели од ЦСР и од обработка на внесените податоци во базата ЛИРИКУС на Заводот за социјални дејности, во текот на 2012 година, 28 жртви на семејно насилство се сместени во државните шелтер-центри.
ѓ. Колку жртви биле сместени во засолништата во текот на последните две години?
Одговор: Од анализа на податоците од 2012 година добиени преку обработка на кварталните табели од ЦСР и од обработка на внесените податоци во базата ЛИРИКУС на Заводот за социјални дејности, во текот на 2012 година, 28 жртви на семејно насилство се сместени во државните шелтер-центри.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.