Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
1. Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат, со соодветна географска дистрибуција, непосредни, краткорочни и долгорочни специјализирани услуги на поддршка на секоја жртва подложена на кој било од актите на насилство опфатени со оваа Конвенција.

2. Страните обезбедуваат или овозможуваат специјализирани услуги за поддршка на жени, на сите жени-жртви на насилство и нивните деца.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 22 Специјализирани услуги на поддршка
Подредување помеѓу државите на членот 22 Специјализирани услуги на поддршка
ПРАШАЊА
 
a. Ве молиме наведете ја секоја од горенаведените служби, кои постојат во вашата земја. Дајте кратка информација за географската дистрибуција на секоја услуга (на национално, регионално, локално ниво). Кој ги обезбедува овие услуги: државните органи (ве молиме наведете), локалните институции, невладините организации, други (наведете)? Дали тие се бесплатни? Кој ги следи и оценува овие услуги и како? Ве молиме, наведете дали тие се достапни на сите жртви на НВЖ/ДН и објаснете. Кој ги финансира овие услуги? Кој и како ги акредитира?
Одговор: Државните шелтер-центри за жртви на семејно насилство се воспоставени во четири града и тоа во Скопје, Битола, Кочани и Свети Николе. Тие функционираат како засолништа на национално ниво, така што во нив може да се сместуваат жртви на семејно насилство (мајки со деца) од сите градови на Македонија. Овие сервиси непосредно се управуваат од Центарот за социјална работа, во чиј состав се воспоставени (ЦСР Скопје, ЦСР Битола, ЦСР Кочани и ЦСР Свети Николе. Средствата за нивно тековно работење ги обезбедува МТСП во рамките на буџетските средства. Нивната распространетост не го задоволува критериумот на достапност до секоја жртва и рамномерната територијална распространетост.
PLUS
a. Ве молиме наведете ја секоја од горенаведените служби, кои постојат во вашата земја. Дајте кратка информација за географската дистрибуција на секоја услуга (на национално, регионално, локално ниво). Кој ги обезбедува овие услуги: државните органи (ве молиме наведете), локалните институции, невладините организации, други (наведете)? Дали тие се бесплатни? Кој ги следи и оценува овие услуги и како? Ве молиме, наведете дали тие се достапни на сите жртви на НВЖ/ДН и објаснете. Кој ги финансира овие услуги? Кој и како ги акредитира?
Одговор: Државните шелтер-центри за жртви на семејно насилство се воспоставени во четири града и тоа во Скопје, Битола, Кочани и Свети Николе. Тие функционираат како засолништа на национално ниво, така што во нив може да се сместуваат жртви на семејно насилство (мајки со деца) од сите градови на Македонија. Овие сервиси непосредно се управуваат од Центарот за социјална работа, во чиј состав се воспоставени (ЦСР Скопје, ЦСР Битола, ЦСР Кочани и ЦСР Свети Николе. Средствата за нивно тековно работење ги обезбедува МТСП во рамките на буџетските средства. Нивната распространетост не го задоволува критериумот на достапност до секоја жртва и рамномерната територијална распространетост.
Досега се воспоставени две советувалишта и тоа Советувалиште за жртви на семејно насилство и Советувалиште за сторители на семејно насилство. Овие два ресурса се во состав на ЈУ МЦСР Скопје, како посебни организациски делови. Во тек е отворање на советувалиште за третман на сторители на СН во рамките на ЈУ МЦСР Битола.
Организацијата на работењето и начинот на испорака на услугите е во надлежност на ЦСР Скопје. Надзор над стручната работа во посочените шелтер-центри и советувалишта го врши Заводот за социјални дејности, кој обезбедува и стручна помош на стручните лица ангажирани во истите. Пристапот до шелтер-центрите и советувалиштата е бесплатен за корисниците на услугите. Трошоците за работа се обезбедуваат од буџетските средства на МТСП.
Евидентно е дека и невладините организации обезбедуваат специјализирани услуги за поддршка на жртвите на семејно насилство. Според достапните информации, само една од организациите (лоцирана во Струмица) обезбедува сместување во шелтер центар во траење до 6 месеци, со можност за продолжување на овој период. Покрај тоа, две организации нудат итно сместување до 48 часа за жени- жртви на насилство и нивните деца, лоцирани во Скопје. Капацитетите на постоечките прифатилишта за сместување се мали, односно многу мал број жени можат да бидат сместени истовремено, посебно ако го имаме предвид фактот дека многу често жените бараат засолниште заедно со своите деца.
Во поглед на СОС-линии за помош, три организации обезбедуваат бесплатна, национална СОС-линија која работи 24/7. Активни се уште четири други организации кои оперираат со локални СОС-линии, но кои го покриваат само регионот каде се лоцирани. Во ниедна од организациите не е обезбедена помош на сите јазици истовремено.
Од 2010 година, невладините организации го започнаа процесот на воспоставување на стандарди за обезбедување на бесплатна правна помош. Подготвените стандарди се однесуваат на: унифициран систем на собирање податоци; унифицирани процедури за прифаќање на случаи; интервјуирање – доверливост; родово сензитивна средина; процена на ризик; континуирана работа на подобрување на координацијата и упатувањето. Сепак, слично со другите услуги, во моментот обезбедување на бесплатна правна помош се однесува најчесто на случаи на семејно насилство. Во текот на 2013 година започна воспоставувањето на стандардите за обезбедување на директни сервиси за жртви на семејно насилство.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.