Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Страните обезбедуваат дека жртвите имаат информации и пристап до важечки регионални и меѓународни механизми за индивидуални/колективни жалби. Страните промовираат давање на сензитивна и стручна помош на жртвите при поднесување на такви жалби.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 21 Помош за индивидуални/колективни жалби
Подредување помеѓу државите на членот 21 Помош за индивидуални/колективни жалби
ПРАШАЊА
 
a. Дали земјата ги има потпишано или ратификувано релевантните меѓународни инструменти во однос на човековите права и правата на жените (Конвенцијата на Советот на Европа за човекови права и основни слободи, CEDAW, Европската социјална повелба, Конвенцијата за превенција и борба против насилството врз жените и домашно насилство, Европската конвенција за надомест на жртвите на насилни кривични дела)? Ве молиме наведете каков е правниот статус на овие документи во земјата. Дали се поставени резерви за одредени членови од овие документи? Ве молиме наведете.
Одговор: Конвенцијата на Советот на Европа за човекови права и основни слободи (Council of Europe Convention on human rights and fundamental freedoms) по пат на сукцесија на 10.4.1997 год.; Конвенција на ООН за елиминација на дискриминацијата врз жената (CEDAW), по пат на сукцесија на 18.01.1994;
PLUS
a. Дали земјата ги има потпишано или ратификувано релевантните меѓународни инструменти во однос на човековите права и правата на жените (Конвенцијата на Советот на Европа за човекови права и основни слободи, CEDAW, Европската социјална повелба, Конвенцијата за превенција и борба против насилството врз жените и домашно насилство, Европската конвенција за надомест на жртвите на насилни кривични дела)? Ве молиме наведете каков е правниот статус на овие документи во земјата. Дали се поставени резерви за одредени членови од овие документи? Ве молиме наведете.
Одговор: Конвенцијата на Советот на Европа за човекови права и основни слободи (Council of Europe Convention on human rights and fundamental freedoms) по пат на сукцесија на 10.4.1997 год.; Конвенција на ООН за елиминација на дискриминацијата врз жената (CEDAW), по пат на сукцесија на 18.01.1994;
Европската конвенција за надомест на жртвите на насилни кривични дела (European Convention on Compensation for Victims of Violent Crimes CETS No.: 116) не е потпишана и ратификувана од РМ;
Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашно насилство (Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) е потпишана од РМ на 08.7.2011 год.;
Европската социјална повелба-ревидирана (European Social Charter - revised) е ратификувана од РМ на 06.1.2012.
MINUS
б. Дали според националните закони е воспоставена обврска за доставување на информации за меѓународни тела на кои би можеле да се обратат жртвите, откако таа/тој ќе ги исцрпи правните можности во државата? Ако одговорот е да, дали овие информации ги опфаќаат и информациите за дозволените права и процедурални барања во врска со жалбената постапка? Кој е одговорен да обезбеди такви информации според националниот закон? Дали е бесплатно? Кој ја следи нивната работа и обезбедува дека дадените совети се соодветно сензибилни и поткрепени со потребното знаење?
Одговор: Не постои јасна законска обврска за доставување на информации за меѓународни тела на кои би можеле да се обратат жртвите, откако ќе ги исцрпат правните можности во државата.
б. Дали според националните закони е воспоставена обврска за доставување на информации за меѓународни тела на кои би можеле да се обратат жртвите, откако таа/тој ќе ги исцрпи правните можности во државата? Ако одговорот е да, дали овие информации ги опфаќаат и информациите за дозволените права и процедурални барања во врска со жалбената постапка? Кој е одговорен да обезбеди такви информации според националниот закон? Дали е бесплатно? Кој ја следи нивната работа и обезбедува дека дадените совети се соодветно сензибилни и поткрепени со потребното знаење?
Одговор: Не постои јасна законска обврска за доставување на информации за меѓународни тела на кои би можеле да се обратат жртвите, откако ќе ги исцрпат правните можности во државата.
MINUS
в. Дали државните органи (на пр. полицијата, обвинителите и сл.), адвокатската комора, општинските канцеларии за правна помош, невладините организации, или другите актери кои нудат помош и/или правни совети во постоечкиот механизам за поплаки? Ве молиме наведете. Дали е бесплатно? Кој ја следи нивната работа и обезбедува дека дадените совети се соодветно сензибилни и поткрепени со потребното знаење?
Одговор:
в. Дали државните органи (на пр. полицијата, обвинителите и сл.), адвокатската комора, општинските канцеларии за правна помош, невладините организации, или другите актери кои нудат помош и/или правни совети во постоечкиот механизам за поплаки? Ве молиме наведете. Дали е бесплатно? Кој ја следи нивната работа и обезбедува дека дадените совети се соодветно сензибилни и поткрепени со потребното знаење?
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.