Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 20 - Општи услуги на поддршка
1. Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека жртвите имаат пристап до услуги коишто го овозможуваат нивното закрепнување од насилството. Овие мерки треба да опфатат, кога тоа е потребно, услуги како што се правно и психолошко советување, финансиска помош, домување, образование, обука и помош при вработување.

2. Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека жртвите имаат пристап до здравствени и социјални услуги и дека овие служби се соодветно опремени и дека професионалците се обучени за помош на жртвите за да ги упатат до соодветни служби.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 20 Општи услуги на поддршка
Подредување помеѓу државите на членот 20 Општи услуги на поддршка
ПРАШАЊА
 
a. Дали жртвите на НВЖ/ДН ги добиваат следниве услуги: правно и психолошко советување, финансиска помош, домување, образование, обука и помош при вработување. Ве молиме наведете ја надлежната институција и видот на загарантираните услуги. Дали има дополнителни расположливи услуги, ако да, наведете. Дали се тие бесплатни? Дали жртвите на НВЖ/ДН се признати во рамките на законската регулатива, во внатрешните процедури, протоколи и упатства како група, која бара посебно внимание или приоритет, со цел да имаат ефективен пристап до таквите услуги? Дали има посебно правило или препорака дека жртвите на НВЖ/ДН треба да се третираат на сензитивен начин и нивните потреби треба да се адресираат правилно? Ако одговорот е да, наведете. Дали постои правило за максимални посети, или временско ограничува за обезбедување на таква помош, или друг пропис кој може да има негативен ефект врз поддршката и заштитата на жртвите? Ако одговорот е да, ве молиме објаснете.
Одговор: Услугите за помош и поддршка се достапни само за жртви на семејно насилство, а не и за жртвите на насилство врз жени. Постапката и начинот на спроведување на мерки на помош и поддршка се детално уредени со Правилник за начинот на спроведување и следење на изречените мерки за заштита на семејството и лицата-жртви на семејно насилство преземени од Центарот за социјална работа и за начинот на следење на привремените мерки изречени од Судот. Со правилникот се уредува спроведувањето на следниве мерки на заштита:
- Нужно сместување (член 6)
- Здравствена заштита (член 7)
- Соодветна психо-социјална интервенција и третман (член 8)
- Соодветно советувалиште (член 9)
- Редовно школување (член 10)
- Известување на органот за прогон (член 11)
- Правна помош и застапување (член 12)
PLUS
a. Дали жртвите на НВЖ/ДН ги добиваат следниве услуги: правно и психолошко советување, финансиска помош, домување, образование, обука и помош при вработување. Ве молиме наведете ја надлежната институција и видот на загарантираните услуги. Дали има дополнителни расположливи услуги, ако да, наведете. Дали се тие бесплатни? Дали жртвите на НВЖ/ДН се признати во рамките на законската регулатива, во внатрешните процедури, протоколи и упатства како група, која бара посебно внимание или приоритет, со цел да имаат ефективен пристап до таквите услуги? Дали има посебно правило или препорака дека жртвите на НВЖ/ДН треба да се третираат на сензитивен начин и нивните потреби треба да се адресираат правилно? Ако одговорот е да, наведете. Дали постои правило за максимални посети, или временско ограничува за обезбедување на таква помош, или друг пропис кој може да има негативен ефект врз поддршката и заштитата на жртвите? Ако одговорот е да, ве молиме објаснете.
Одговор: Услугите за помош и поддршка се достапни само за жртви на семејно насилство, а не и за жртвите на насилство врз жени. Постапката и начинот на спроведување на мерки на помош и поддршка се детално уредени со Правилник за начинот на спроведување и следење на изречените мерки за заштита на семејството и лицата-жртви на семејно насилство преземени од Центарот за социјална работа и за начинот на следење на привремените мерки изречени од Судот. Со правилникот се уредува спроведувањето на следниве мерки на заштита:
- Нужно сместување (член 6)
- Здравствена заштита (член 7)
- Соодветна психо-социјална интервенција и третман (член 8)
- Соодветно советувалиште (член 9)
- Редовно школување (член 10)
- Известување на органот за прогон (член 11)
- Правна помош и застапување (член 12)
Правната помош на жртвите се обезбедува од страна на стручни лица во ЦСР, но и од страна на НВО, активни на ова поле. За развивање на оваа услуга е формирана мрежа на НВО кои ги даваат услугите на психо-социјалната поддршка, правен совет и застапување на жртвите пред управните и судските органи. Сите овие услуги се бесплатни, но постои резерва во поглед на нивната достапност до секоја жртва поради недоволниот број на НВО, застапени во сите региони и недоволниот број на стручни лица во сите ЦСР. 
MINUS
б. Дали постојат правни основи или други мерки (процедури) за да се обезбеди дека жртвите на НПЖ/ ДН имаат пристап до здравствени и социјални услуги? Дали овие жртви се посебно препознаени во законодавството, во внатрешните или други постапки/ документи? Дали професионалците во здравствените и социјалните служби се обучени како да им помогнат на жртвите на НВЖ/ДН, особено за: а) потребите и правата на жртвата, и б) како да се користи соодветниот механизам, со цел да се обезбеди соодветна поддршка? Ако имало обука за ова, Ве молиме наведете кога се спровела (дали обуките се организирани на редовна основа), кој ги спровел, и кој ги финансирал? Дали од овие професионалци се бара да ги пријават жртвите на полицијата, јавниот обвинител, или други релевантни услуги? Дали професионалците од правниот сектор се обучени да ги упатуваат жртвите во здравствените и социјалните служби? Дали здравствените и социјалните служби се соодветно опремени (со соодветни финансиски и човечки ресурси) со цел да се обезбеди долгорочна помош, како што е безбедно сместување, здравствена заштита и финансиска поддршка? Дали постои правило за максимални посети, или временско ограничување за обезбедување на таква помош? Ако одговорот е да, Ве молиме објаснете.
Одговор: Со овој правилник се утврдени и процедурите за сместување во Центар за лица-жртви на семејно насилство (шелтер-центар). Правилникот ги поставува условите кои стручното лице во ЦСР ги проценува за користење на правото на жртвата на сместување во Центар за лица-жртви на семејно насилство. Жртвите имаат право на оваа мерка за поддршка и заштита во случај кога за лицето-жртва на семејно насилство е утврдено дека постои сериозна опасност и закана по животот и здравјето, поради примена на физичка сила, закана или заплашување од сторителот, а при отсуство на ресурси во семејната средина за прифаќање на жртвата и нејзините деца. Жртвата го користи ова право откако стручниот тим ќе оцени дека се исполети условите за сместување.
PLUS
б. Дали постојат правни основи или други мерки (процедури) за да се обезбеди дека жртвите на НПЖ/ ДН имаат пристап до здравствени и социјални услуги? Дали овие жртви се посебно препознаени во законодавството, во внатрешните или други постапки/ документи? Дали професионалците во здравствените и социјалните служби се обучени како да им помогнат на жртвите на НВЖ/ДН, особено за: а) потребите и правата на жртвата, и б) како да се користи соодветниот механизам, со цел да се обезбеди соодветна поддршка? Ако имало обука за ова, Ве молиме наведете кога се спровела (дали обуките се организирани на редовна основа), кој ги спровел, и кој ги финансирал? Дали од овие професионалци се бара да ги пријават жртвите на полицијата, јавниот обвинител, или други релевантни услуги? Дали професионалците од правниот сектор се обучени да ги упатуваат жртвите во здравствените и социјалните служби? Дали здравствените и социјалните служби се соодветно опремени (со соодветни финансиски и човечки ресурси) со цел да се обезбеди долгорочна помош, како што е безбедно сместување, здравствена заштита и финансиска поддршка? Дали постои правило за максимални посети, или временско ограничување за обезбедување на таква помош? Ако одговорот е да, Ве молиме објаснете.
Одговор: Со овој правилник се утврдени и процедурите за сместување во Центар за лица-жртви на семејно насилство (шелтер-центар). Правилникот ги поставува условите кои стручното лице во ЦСР ги проценува за користење на правото на жртвата на сместување во Центар за лица-жртви на семејно насилство. Жртвите имаат право на оваа мерка за поддршка и заштита во случај кога за лицето-жртва на семејно насилство е утврдено дека постои сериозна опасност и закана по животот и здравјето, поради примена на физичка сила, закана или заплашување од сторителот, а при отсуство на ресурси во семејната средина за прифаќање на жртвата и нејзините деца. Жртвата го користи ова право откако стручниот тим ќе оцени дека се исполети условите за сместување.
Оваа процедура е применлива само за сместување во шелтрите, основани и финансирани од државата. Шелтер-центрите формирани и финансирани од невладиниот сектор обезбедуваат сместување на жртви на семејно насилство упатени од центрите за социјална работа, но и по индивидуално барање.
Во поглед на правото на здравствена заштита, здравствениот систем воспоставува обврска за учество на осигуреникот за користење на специјалистички услуги. Кога жртвата не е здравствен осигуреник, но и кога жртвата користи здравствено осигурување, доколку се потребни специјалистички прегледи и болничко лекување, потребната здравствена заштита се обезбедува и преку остварување на еднократна парична помош од ЦСР. Услов за остварување на ова право е жртвата да нема сопствени материјални средства.
Исто така „економската еманципација на жените-жртви на семејно насилство“ е вклучена во активните мерки за вработување и избраните целните групи, последователно во периодичните Оперативни програми за вработување, почнувајќи од 2009 година, во кои се предвидени мерки за самовработување, обука за одделни дефицитарни занимања и вештини и субвенционирање на вработувања кај работодавачи.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.