Член 19 - Информации
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 19 - Информации
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 19 - Информации
Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека жртвите добиваат соодветни и благовремени информации за расположивите услуги на поддршка и правни мерки на јазик што го разбираат.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 19 Информации
Подредување помеѓу државите на членот 19 Информации
ПРАШАЊА
 
a. Дали жртвите на сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата, имаат право да бидат информирани за услугите и постапките што им стојат на располагање со цел да добијат помош и поддршка? Ако одговорот е да, наведете дали тоа е гарантирано во правни и/или политички документи (закони, државен / регионален / локален стратешки документ, внатрешните правила и прописи, меморандум за разбирање). Кој обезбедува такви информации? Дали обезбедувачот на таквите информации е должен да достави соодветна и навремена информација. Ве молиме претставете го специфичното правило за доставување на информации и дајте коментар за тоа. На кои јазици може да се обезбеди информација? Ако странците имаат право на услуги, дали ќе се обезбеди превод на нивниот јазик или тоа ќе биде превод на јазик кој пошироко се користи?
Одговор: Обврската за информирање на жртвите за услугите и постапките што им стојат на располагање со цел да добијат помош и поддршка е утврдена само за жртвите на семејно насилство. Оваа обврска е регулирана со Правилникот за начинот на спроведување и следење на изречените мерки за заштита на семејството и лицата-жртви на семејно насилство. Според чл.12 стручните лица во ЦСР во рамките на давањето правна помош се должни да ја советуваат жртвата за правата и законските постапки кои може да се покренат.
PLUS
a. Дали жртвите на сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата, имаат право да бидат информирани за услугите и постапките што им стојат на располагање со цел да добијат помош и поддршка? Ако одговорот е да, наведете дали тоа е гарантирано во правни и/или политички документи (закони, државен / регионален / локален стратешки документ, внатрешните правила и прописи, меморандум за разбирање). Кој обезбедува такви информации? Дали обезбедувачот на таквите информации е должен да достави соодветна и навремена информација. Ве молиме претставете го специфичното правило за доставување на информации и дајте коментар за тоа. На кои јазици може да се обезбеди информација? Ако странците имаат право на услуги, дали ќе се обезбеди превод на нивниот јазик или тоа ќе биде превод на јазик кој пошироко се користи?
Одговор: Обврската за информирање на жртвите за услугите и постапките што им стојат на располагање со цел да добијат помош и поддршка е утврдена само за жртвите на семејно насилство. Оваа обврска е регулирана со Правилникот за начинот на спроведување и следење на изречените мерки за заштита на семејството и лицата-жртви на семејно насилство. Според чл.12 стручните лица во ЦСР во рамките на давањето правна помош се должни да ја советуваат жртвата за правата и законските постапки кои може да се покренат.
Член 12 - Правна помош и застапување
Правна помош на лице-жртва на семејно насилство се обезбедува со советување за правата и законските постапки кои можат да се покренат за надминување и спречување на семејното насилство, од страна на стручно лице во Центарот за социјална работа.
Правото на жртвата да биде информирана за достапните услуги и постапки на помош и поддршка во случаи на семејно насилство е предвидено во Заедничкиот протокол. Имено, стручните лица во ЦСР имаат обврска да ја информираат жртвата на семејно насилство за мерките на заштита и привремените мерки за заштита, како и за правата од социјална заштита.
За полициските службеници протоколот воспоставува обврска при интервенцијата да ја информираат жртвата на семејното насилство за нејзините права и достапни услуги (сервиси за нејзина заштита). Ваквата обврска од протоколот не произлегува од подзаконските акти кои го уредуваат постапувањето на стручните лица во ЦСР и на полициските службеници. Не е уреден ниту начинот на кој се дава информацијата, вклучително и јазикот.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.