Член 15 - Обука на професионалци
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 15 - Обука на професионалци
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 15 - Обука на професионалци
1. Страните обезбедуваат или ја зајакнуваат сооветната обука за релевантните професионалци кои постапуваат со жртви или со сторители на сите акти на насилство опфатени со Конвенцијата, за спречување и откривање на таквото насилство, еднаквоста меѓу жените и мажите, потребите и правата на жртвите, како и за спречување на секундарна виктимизација.

2. Страните поттикнуваат обуката спомената во ставот 1 да вклучи обука за координирана соработка на повеќе органи која ќе овозможи сеопфатно и соодветно упатување во случаи на насилство опфатени со Конвенцијата.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 15 Обука на професионалци
Подредување помеѓу државите на членот 15 Обука на професионалци
ПРАШАЊА
 
a. Каков вид професионална обука е спроведена за горенаведените или други групи (на пример за НВО)? Ве молиме наведете дали овие обуки вклучуваат аспекти на: a) превенција и откривање на одреден тип насилство, б) принципите на еднаквост помеѓу жените и мажите, в) потребите и правата на жртвите, и/или г) како да се спречи секундарната виктимизација. Дали е тоа почетна стручна обука или обука при работа? Кој ги спроведува обуките и кој ги финансира? Каде се акредитирани програмите за обука, и ако се, од кого се акредитирани? Ве молиме, објаснете ја постапката.
Одговор: Спроведени се обуки за професионалци само во поглед на семејното насилство. Како што е погоре цитирано за реализираните активности од Стратегијата 2008-2011, со обуки за постапување во случаи на семејно насилство, а доминантно за координирање и соработка опфатени се социјални работници, психолози и педагози од ЦСР, полициски службеници, јавни обвинители, судии, здравствени работници, наставници во основните училишта, претставници од НВО и адвокати. Но, нема јавно достапен податок за постоење на модули за обука, евентуалната содржина на модулите и самата обука за секој од погоре наведените професионалци.
PLUS
a. Каков вид професионална обука е спроведена за горенаведените или други групи (на пример за НВО)? Ве молиме наведете дали овие обуки вклучуваат аспекти на: a) превенција и откривање на одреден тип насилство, б) принципите на еднаквост помеѓу жените и мажите, в) потребите и правата на жртвите, и/или г) како да се спречи секундарната виктимизација. Дали е тоа почетна стручна обука или обука при работа? Кој ги спроведува обуките и кој ги финансира? Каде се акредитирани програмите за обука, и ако се, од кого се акредитирани? Ве молиме, објаснете ја постапката.
Одговор: Спроведени се обуки за професионалци само во поглед на семејното насилство. Како што е погоре цитирано за реализираните активности од Стратегијата 2008-2011, со обуки за постапување во случаи на семејно насилство, а доминантно за координирање и соработка опфатени се социјални работници, психолози и педагози од ЦСР, полициски службеници, јавни обвинители, судии, здравствени работници, наставници во основните училишта, претставници од НВО и адвокати. Но, нема јавно достапен податок за постоење на модули за обука, евентуалната содржина на модулите и самата обука за секој од погоре наведените професионалци.
Новата стратегија 2012-2015 предвидува развивање на: 1. структурирани програми за обуки на стручни работници во социјална заштита, наставници, воспитувачи, здравствени работници, полициски службеници, јавни обвинители и судии, за предрасуди и стереотипи, родова еднаквост, мултикултурна различност; 2. развивање на модул за превенција од СН на секторско ниво; 3. развивање на модули за обука за меѓусекторска соработка и координација за заштита од семејно насилство и развивање на соодветни прирачници и работни материјали; 4. развивање на модул за обука за професионалците за водење на интервју со жртвата и аудио-визуелен запис кој ќе се користи како доказ.
MINUS
б. Дали обуките за професионалците вклучуваат и теми кои се однесуваат на координирање на мултиагенциски пристап/соработка? Дали обуките нудат вештини за професионалци за мулти- агенциската соработка и/или се расположливи соодветни механизми? Дали овие програми се придружени или проследени со конкретни протоколи, упатства, код на пракса и слично во случаите на НВЖ/ДН?
Одговор: Според анализата содржана во Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015, обуките на професионалците вклучуваат координирано постапување, но курикулумот за обука не е јавно достапен и не може да се направи анализа на содржините за обука.
б. Дали обуките за професионалците вклучуваат и теми кои се однесуваат на координирање на мултиагенциски пристап/соработка? Дали обуките нудат вештини за професионалци за мулти- агенциската соработка и/или се расположливи соодветни механизми? Дали овие програми се придружени или проследени со конкретни протоколи, упатства, код на пракса и слично во случаите на НВЖ/ДН?
Одговор: Според анализата содржана во Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015, обуките на професионалците вклучуваат координирано постапување, но курикулумот за обука не е јавно достапен и не може да се направи анализа на содржините за обука.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.