Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 11 - Собирање податоци и истражување
1. Заради спроведување на оваа Конвенција, Страните се обврзуваат:
а. во редовни интервали да собираат расчленети статистички податоци за случаите на сите форми на насилство врз жените кои се опфатени со Конвенцијата;
б. да поддржуваат истражувања на полето на сите форми на насилство врз жените кои се опфатени со Конвенцијата за да се проучат основните причини и последиците од насилството, зачестеноста и стапката на осуда, како и ефикасноста на мерките кои се преземаат за спроведување на Конвенцијата.

2. Страните настојуваат во редовни интервали да спроведуваат анкети меѓу населението за да ги проценат преваленцата и трендовите на сите форми на насилство врз жените кои се опфатени со Конвенцијата.

3. На групата експерти, кои се наведени во членот 68 на Конвенцијата, Страните им обезбедуваат информации собрани во согласност со овој член, со цел да се стимулира меѓународна соработка и да се овозможи меѓународно споредување.

4. Страните обезбедуваат дека информациите собрани во согласност со овој член се достапни на јавноста.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 11 Собирање податоци и истражување
Подредување помеѓу државите на членот 11 Собирање податоци и истражување
ПРАШАЊА
 
a. Дали во земјата се собираат податоци за сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата? Ве молиме појаснете. Дали тие се собираат редовно, и ако е така, специфицирајте ги интервалите. Кои се изворите на податоците? Специфицирајте ги институциите кои ги собираат податоците (статистички, здравствени, социјални институции, полиција, судство вклучително обвинителството, невладини организации).
Одговор:
a. Дали во земјата се собираат податоци за сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата? Ве молиме појаснете. Дали тие се собираат редовно, и ако е така, специфицирајте ги интервалите. Кои се изворите на податоците? Специфицирајте ги институциите кои ги собираат податоците (статистички, здравствени, социјални институции, полиција, судство вклучително обвинителството, невладини организации).
Одговор:
MINUS
б. Кој вид податоци се собираат? Ве молиме имајте на ум дека бројот на случаите, податоците за жртвите и сторителите - пол, возраст, вид насилство, однос со сторителот, географска локација, стапка на осудуваност и број на наредби за заштита и други фактори како што се посебни потреби, претставуваат минимум барања за јавните власти како што се судството, полицијата и социјалните служби. Ако има други видови податоци кои се собираат, ве молиме наведете ги (бруталност, инциденти, влијанието на насилството, брачниот статус на жртвите итн.).
Одговор:
б. Кој вид податоци се собираат? Ве молиме имајте на ум дека бројот на случаите, податоците за жртвите и сторителите - пол, возраст, вид насилство, однос со сторителот, географска локација, стапка на осудуваност и број на наредби за заштита и други фактори како што се посебни потреби, претставуваат минимум барања за јавните власти како што се судството, полицијата и социјалните служби. Ако има други видови податоци кои се собираат, ве молиме наведете ги (бруталност, инциденти, влијанието на насилството, брачниот статус на жртвите итн.).
Одговор:
MINUS
в. Дали во последните пет години има истражување за НВЖ и ДМ во вашата земја базирано на целата популација? Ако има, наведете кои видови насилство ги покрива, географска покриеност, кој го сторил и кога. Кој го финансира истражувањето? Кои се целите на истражувањето - да го процени обемот, природата, детерминираноста и последиците итн.? Дали тоа е на државно, регионално или локално ниво?
Одговор:
в. Дали во последните пет години има истражување за НВЖ и ДМ во вашата земја базирано на целата популација? Ако има, наведете кои видови насилство ги покрива, географска покриеност, кој го сторил и кога. Кој го финансира истражувањето? Кои се целите на истражувањето - да го процени обемот, природата, детерминираноста и последиците итн.? Дали тоа е на државно, регионално или локално ниво?
Одговор:
MINUS
г. Дали овие податоци им се достапни на експертските групи за да се стимулира соработката и овозможи меѓудржавно маркирање? Дали експертите учествуваат во меѓудржавните форуми/тела и придонесуваат за меѓудржавно маркирање на НВЖ/ДН?
Одговор:
г. Дали овие податоци им се достапни на експертските групи за да се стимулира соработката и овозможи меѓудржавно маркирање? Дали експертите учествуваат во меѓудржавните форуми/тела и придонесуваат за меѓудржавно маркирање на НВЖ/ДН?
Одговор:
MINUS
д. Дали информациите базирани на истражувања и/или собрани податоци за НВЖ и ДН се достапни до јавноста? Ако се, специфицирајте како (преку кампањи, веб-страници, тркалезни маси, покриеност во медиуми, публикации итн.)? Дали имало јавни расправи за резултатите, заклучоците и препораките за идните активности?
Одговор:
д. Дали информациите базирани на истражувања и/или собрани податоци за НВЖ и ДН се достапни до јавноста? Ако се, специфицирајте како (преку кампањи, веб-страници, тркалезни маси, покриеност во медиуми, публикации итн.)? Дали имало јавни расправи за резултатите, заклучоците и препораките за идните активности?
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.