Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 11 - Собирање податоци и истражување
1. Заради спроведување на оваа Конвенција, Страните се обврзуваат:
а. во редовни интервали да собираат расчленети статистички податоци за случаите на сите форми на насилство врз жените кои се опфатени со Конвенцијата;
б. да поддржуваат истражувања на полето на сите форми на насилство врз жените кои се опфатени со Конвенцијата за да се проучат основните причини и последиците од насилството, зачестеноста и стапката на осуда, како и ефикасноста на мерките кои се преземаат за спроведување на Конвенцијата.

2. Страните настојуваат во редовни интервали да спроведуваат анкети меѓу населението за да ги проценат преваленцата и трендовите на сите форми на насилство врз жените кои се опфатени со Конвенцијата.

3. На групата експерти, кои се наведени во членот 68 на Конвенцијата, Страните им обезбедуваат информации собрани во согласност со овој член, со цел да се стимулира меѓународна соработка и да се овозможи меѓународно споредување.

4. Страните обезбедуваат дека информациите собрани во согласност со овој член се достапни на јавноста.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 11 Собирање податоци и истражување
Подредување помеѓу државите на членот 11 Собирање податоци и истражување
ПРАШАЊА
 
a. Дали во земјата се собираат податоци за сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата? Ве молиме појаснете. Дали тие се собираат редовно, и ако е така, специфицирајте ги интервалите. Кои се изворите на податоците? Специфицирајте ги институциите кои ги собираат податоците (статистички, здравствени, социјални институции, полиција, судство вклучително обвинителството, невладини организации).
Одговор: Во земјата не се собираат податоци за сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата. Делумно се собираат податоци за семејно насилство. Постапката за воспоставување на национален унифициран систем за собирање на податоци за семејно насилство сé уште не е завршена, а активностите во оваа насока треба да продолжат.
a. Дали во земјата се собираат податоци за сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата? Ве молиме појаснете. Дали тие се собираат редовно, и ако е така, специфицирајте ги интервалите. Кои се изворите на податоците? Специфицирајте ги институциите кои ги собираат податоците (статистички, здравствени, социјални институции, полиција, судство вклучително обвинителството, невладини организации).
Одговор: Во земјата не се собираат податоци за сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата. Делумно се собираат податоци за семејно насилство. Постапката за воспоставување на национален унифициран систем за собирање на податоци за семејно насилство сé уште не е завршена, а активностите во оваа насока треба да продолжат.
MINUS
б. Кој вид податоци се собираат? Ве молиме имајте на ум дека бројот на случаите, податоците за жртвите и сторителите - пол, возраст, вид насилство, однос со сторителот, географска локација, стапка на осудуваност и број на наредби за заштита и други фактори како што се посебни потреби, претставуваат минимум барања за јавните власти како што се судството, полицијата и социјалните служби. Ако има други видови податоци кои се собираат, ве молиме наведете ги (бруталност, инциденти, влијанието на насилството, брачниот статус на жртвите итн.).
Одговор: Во Заводот за социјални дејности е воспоставена софтверска програма за евидентирање на случаите на семејно насилство (ЛИРИКУС). Во оваа база се евидентираат податоци за жртвите на семејно насилство, по полова структура, национална припадност, преземени мерки, обезбедени услуги за помош и заштита, како и поведените постапки за привремени мерки на заштита и изречените мерки од страна на судовите. Оваа установа подготвува годишни извештаи за состојбата со семејното насилство. Евиденцијата дава преглед и на видовите насилство, по однос на кои се преземени мерки на заштита и започнати постапки за изрекување на привремени мерки на заштита до судот.
Оваа електронска пограма е сé уште во фаза на собирање на сите податоци. Извор на податоците се ЦСР.
PLUS
б. Кој вид податоци се собираат? Ве молиме имајте на ум дека бројот на случаите, податоците за жртвите и сторителите - пол, возраст, вид насилство, однос со сторителот, географска локација, стапка на осудуваност и број на наредби за заштита и други фактори како што се посебни потреби, претставуваат минимум барања за јавните власти како што се судството, полицијата и социјалните служби. Ако има други видови податоци кои се собираат, ве молиме наведете ги (бруталност, инциденти, влијанието на насилството, брачниот статус на жртвите итн.).
Одговор: Во Заводот за социјални дејности е воспоставена софтверска програма за евидентирање на случаите на семејно насилство (ЛИРИКУС). Во оваа база се евидентираат податоци за жртвите на семејно насилство, по полова структура, национална припадност, преземени мерки, обезбедени услуги за помош и заштита, како и поведените постапки за привремени мерки на заштита и изречените мерки од страна на судовите. Оваа установа подготвува годишни извештаи за состојбата со семејното насилство. Евиденцијата дава преглед и на видовите насилство, по однос на кои се преземени мерки на заштита и започнати постапки за изрекување на привремени мерки на заштита до судот.
Оваа електронска пограма е сé уште во фаза на собирање на сите податоци. Извор на податоците се ЦСР. Извештаите кои ги подготвува Заводот за социјални дејности се јавно достапни на веб-страницата на оваа установа.
Воспоставување на систем за евиденција и известување за случаите на семејно насилство од страна на судовите и јавните обвинителства делумно се реализирани. Имено, воведен е АКМИС- автоматизиран компјутерски систем за управување со судските предмети. Исто така, во надлежност на судската управа е: „обезбедување на податоци за статистички извештаи и статистички прашалници и по потреба пополнување на статистички извештаи и статистички прашалници“.
Едновремено, воспоставено е Работно тело за стандардизација на употребата и унапредувањето на АКМИС во судовите, кое ќе даде информации дали и во која мерка овој систем функционира и дали истиот дава солидна основа за квалитетна евиденција на случаите на семејно насилство во судовите и јавните обвинителства.
Во однос на активностите насочени кон прибирање на податоци од судовите и обвинителствата за казнената политика кон сторителите на семејно насилство истите не се реализирани бидејќи тоа претставува научно-истражувачка активност и бара човечки капацитети со кои Министерството за правда не располага. Во контекст на оваа активност, Министерството за правда не располага со релевантни статистички податоци за број на обвинети и осудени сторители на семејно насилство, од причина што вакви податоци по одделни ставови на кривични дела не се евидентираат од Државнот завод за статистика. Државниот завод за статистика води статистика на пријавени, обвинети и осудени лица. Но, имајќи предвид дека не постои засебно кривично дело на семејно насилство, туку извршувањето на основното дело при вршење на семејно насилство претставува квалификуван облик кај неколку кривични дела, односно привилегиран облик, целосно отсуствува статистика за кривични дела и сторители на кривични дела при вршење семејно насилство. Државниот завод за статистика не води статистика за жртви на кривични дела. Отсуството на вакви податоци оневозможува да се следи примената на овие одредби во пракса, да се креира идна казнена политика во оваа сфера и да се известува пред релевантните меѓународни тела.
Единствено Министерството за внатрешни работи води расчленети статистики за сторители и за жртви на кривични дела при вршење на семејно насилство. Овие статистики се расчленети според пол, возраст, својство на сторителот со жртвата, број на сторители, број на жртви, вид насилство, вид кривично дело, средства за извршување на делото и место на извршување на делото. Во 2012 година е спроведено едно истражување за насилство врз жени во јавната сфера на подрачјето на мал дел од Скопје. Но, ова истражување не ги опфаќа сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата.
MINUS
в. Дали во последните пет години има истражување за НВЖ и ДМ во вашата земја базирано на целата популација? Ако има, наведете кои видови насилство ги покрива, географска покриеност, кој го сторил и кога. Кој го финансира истражувањето? Кои се целите на истражувањето - да го процени обемот, природата, детерминираноста и последиците итн.? Дали тоа е на државно, регионално или локално ниво?
Одговор: Во 2012 година во рамките на програмата на Обединетите нации „Зајакнување на националните капацитети за спречување на семејното насилство” е спроведено национално истражување за семејно насилство. Оваа Програма е спроведена од страна на УНДП, УНФПА и UN Women, со финансиска поддршка на Владата на Кралството Холандија и Фондот на Обединетите нации за елиминација на насилството врз жените. Применета е анкета во рамките на студијата за семејно насилство. Анкетата е спроведена во текот на периодот од март до април 2012 година, а интервјуирани се вкупно 2100 лица. Дизајнот на примерокот е изведен од страна на Државниот завод за статистика на Република Македонија.
PLUS
в. Дали во последните пет години има истражување за НВЖ и ДМ во вашата земја базирано на целата популација? Ако има, наведете кои видови насилство ги покрива, географска покриеност, кој го сторил и кога. Кој го финансира истражувањето? Кои се целите на истражувањето - да го процени обемот, природата, детерминираноста и последиците итн.? Дали тоа е на државно, регионално или локално ниво?
Одговор: Во 2012 година во рамките на програмата на Обединетите нации „Зајакнување на националните капацитети за спречување на семејното насилство” е спроведено национално истражување за семејно насилство. Оваа Програма е спроведена од страна на УНДП, УНФПА и UN Women, со финансиска поддршка на Владата на Кралството Холандија и Фондот на Обединетите нации за елиминација на насилството врз жените. Применета е анкета во рамките на студијата за семејно насилство. Анкетата е спроведена во текот на периодот од март до април 2012 година, а интервјуирани се вкупно 2100 лица. Дизајнот на примерокот е изведен од страна на Државниот завод за статистика на Република Македонија.
Главната цел на анкетата беше да собере податоци за инциденцата и превалeнцата на семејното насилство на иста линија со тековното законодавство што го регулира ова прашање. Но, оваа анкета не е анкета за насилство врз жената или анкета за родово засновано насилство иако е спроведена родова анализа до најголем можен степен кој го дозволуваат тешкотиите при нејзината подготовка.
MINUS
г. Дали овие податоци им се достапни на експертските групи за да се стимулира соработката и овозможи меѓудржавно маркирање? Дали експертите учествуваат во меѓудржавните форуми/тела и придонесуваат за меѓудржавно маркирање на НВЖ/ДН?
Одговор: Крајната цел на анкетата е да им обезбеди на националните чинители сеопфатна анализа на семејното насилство вклучително и на причините, видовите, инциденцата, преваленцата, зачестеноста и тежината.
г. Дали овие податоци им се достапни на експертските групи за да се стимулира соработката и овозможи меѓудржавно маркирање? Дали експертите учествуваат во меѓудржавните форуми/тела и придонесуваат за меѓудржавно маркирање на НВЖ/ДН?
Одговор: Крајната цел на анкетата е да им обезбеди на националните чинители сеопфатна анализа на семејното насилство вклучително и на причините, видовите, инциденцата, преваленцата, зачестеноста и тежината.
MINUS
д. Дали информациите базирани на истражувања и/или собрани податоци за НВЖ и ДН се достапни до јавноста? Ако се, специфицирајте како (преку кампањи, веб-страници, тркалезни маси, покриеност во медиуми, публикации итн.)? Дали имало јавни расправи за резултатите, заклучоците и препораките за идните активности?
Одговор: Објавен е извештај од спроведеното истражување кој е јавно достапен во печатена форма и електронска форма на веб-страницата на организациите на ОН. (Љ. Поповска, В. Рикаловски, Е.Виљагомез, (2012), „Извештај од студијата за националната анкета за семејно насилство“, Магна скен-Скопје)
д. Дали информациите базирани на истражувања и/или собрани податоци за НВЖ и ДН се достапни до јавноста? Ако се, специфицирајте како (преку кампањи, веб-страници, тркалезни маси, покриеност во медиуми, публикации итн.)? Дали имало јавни расправи за резултатите, заклучоците и препораките за идните активности?
Одговор: Објавен е извештај од спроведеното истражување кој е јавно достапен во печатена форма и електронска форма на веб-страницата на организациите на ОН. (Љ. Поповска, В. Рикаловски, Е.Виљагомез, (2012), „Извештај од студијата за националната анкета за семејно насилство“, Магна скен-Скопје)
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.