Член 10 - Координативно тело
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 10 - Координативно тело
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 10 - Координативно тело
1. Страните назначуваат односно воспоставуваат едно или повеќе официјални тела одговорни за координација, имплементација, следење и процена на политиките и мерките за спречување и борба против насилството врз жените опфатени со Конвенцијата. Овие тела ги координираат собирањето податоци во осогласност со членот 11, анализирањето и распространувањето на резултатите.

2. Страните обезбедуваат дека телата назначени или воспоставени во согласност со овој член добиваат информации од општа природа за мерките преземени во согласност со поглавјето VIII.

3. Страните обезбедуваат дека телата назначени или воспоставени во согласност со овој член имаат капацитет директно да комуницираат и да негуваат односи со соодветни тела во други страни.
 
0 - Прашањето не е регулирано со Закон / политиката или постоечката регулатива е многу далеку од стандардот на Конвенцијата (стандардот од Конвенцијата се смета за минимум стандард)
1 - Постои регулатива ама не е постигнат стандардот на Конвенцијата ( во решавање и во примена)
2 - Постигнат стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решавање
3 - Постигнување на стандард на Конвенцијата или сосема близу на стандардот во решение и во примената.
4 - Прашањето во државата е решено над стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа
Генерална проценка на членот 10 Координативно тело
Подредување помеѓу државите на членот 10 Координативно тело
ПРАШАЊА
 
a. Дали има едно или повеќе координативни тела како што е определено во член 10 став 1? Дали се на државно, регионално или локално ниво? Ве молиме наведете ја нивната улога и надлежностите (координација, имплементација итн.) вклучувајќи ја надлежноста за известување. Ако имаат надлежност за известување, наведете кого го известуваат.
Одговор: Со Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 воспоставено е Национално координативно тело на постојана основа (НКТ), национален известувач и национален координатор на НКТ. Овие механизми за следење и евалуација се однесуваат само на семејно насилство и не ги опфаќаат другите форми на насилство врз жени. Националното координативно тело овозможува интерсекторска координација и соработка, при што како постојани членови вклучени се претставници на сите релевантни министерства, Секретаријатот за европски прашања при Владата на РМ, пратеници од Собранието на РМ и невладини организации.
PLUS
a. Дали има едно или повеќе координативни тела како што е определено во член 10 став 1? Дали се на државно, регионално или локално ниво? Ве молиме наведете ја нивната улога и надлежностите (координација, имплементација итн.) вклучувајќи ја надлежноста за известување. Ако имаат надлежност за известување, наведете кого го известуваат.
Одговор: Со Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 воспоставено е Национално координативно тело на постојана основа (НКТ), национален известувач и национален координатор на НКТ. Овие механизми за следење и евалуација се однесуваат само на семејно насилство и не ги опфаќаат другите форми на насилство врз жени. Националното координативно тело овозможува интерсекторска координација и соработка, при што како постојани членови вклучени се претставници на сите релевантни министерства, Секретаријатот за европски прашања при Владата на РМ, пратеници од Собранието на РМ и невладини организации. Како повремени членови се вклучуваат претставници на сите релевантни институции, органи, агенции, Академија за обука на судии и јавни обвинители, основни судови, Основно јавно обвинителство, ЦСР, СВР, академски институции, претставници од единиците на локалната самоуправа, граѓанските организации и меѓународните организации. Со НКТ претседава национален координатор од Министерството за труд и социјална политика.
MINUS
б. Дали имаат надлежност да собираат податоци за сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата од релевантни извори, да ги анализираат податоците и да информираат за резултатите? Дали ова тело или тела ја спроведуваат својата надлежност и ги собираат, анализираат и објавуваат јавно резултатите? Дали може да ги наведете клучните резултати и дадените препораки? Дали препораките биле јавно дискутирани и имплементирани и понатаму следени? Какви активности за следење биле спроведени, ако имало такви?
Одговор: Националното координативно тело е одговорно за:
- Следење и анализирање на состојбата со семејното насилство
- Координирање на активностите на надлежните институции
- Утврдување квантитативни и квалитативни индикатори врз кои ќе се следи влијанието од имплементација на Националната стратегија 2012-2015
- Унапредување на националните политики, нивната имплементација и подготвување акциски план за акција.
За поцелосно и поодговорно спроведување на стратешките активности и мерки, предвидени со оваа стратегија, во рамките на секој сектор треба да се формираат интерни тела во кои ќе партиципираат соодветни претставници и кои ќе служат како поддршка на преставникот во Националното координативно тело.
PLUS
б. Дали имаат надлежност да собираат податоци за сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата од релевантни извори, да ги анализираат податоците и да информираат за резултатите? Дали ова тело или тела ја спроведуваат својата надлежност и ги собираат, анализираат и објавуваат јавно резултатите? Дали може да ги наведете клучните резултати и дадените препораки? Дали препораките биле јавно дискутирани и имплементирани и понатаму следени? Какви активности за следење биле спроведени, ако имало такви?
Одговор: Националното координативно тело е одговорно за:
- Следење и анализирање на состојбата со семејното насилство
- Координирање на активностите на надлежните институции
- Утврдување квантитативни и квалитативни индикатори врз кои ќе се следи влијанието од имплементација на Националната стратегија 2012-2015
- Унапредување на националните политики, нивната имплементација и подготвување акциски план за акција.
За поцелосно и поодговорно спроведување на стратешките активности и мерки, предвидени со оваа стратегија, во рамките на секој сектор треба да се формираат интерни тела во кои ќе партиципираат соодветни претставници и кои ќе служат како поддршка на преставникот во Националното координативно тело.
НКТ на шест месеци го информира националниот известувач за остварување на предвидената динамика и прогрес на активностите предвидени во Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство, преку Одделението за социјално вклучување при Министерството за труд и социјална политика.
Улогата на националниот известувач е лоцирана како одговорност за спроведување на следниве активности:
- Надгледување на севкупните активности за спречување и заштита од семејно насилство,
- Собирање и анализа на податоци од релевантните партнери,
- Мониторинг и евалуација на имплементираните активности по НАП,
- Донесување на заклучоци и давање препораки за подобрување на активностите за имплементација на политиките за подобар институционален одговор,
- Давање препораки за ревизија на стратешките цели,
- Изготвување на годишен извештај,
- Остварување на комуникација со релевантните национални институции, како и комуникација со меѓународни институции од земјата и странство.
MINUS
в. Дали ова тело/тела има пристап до генералните информации (не ги вклучува посебните информации од причина за заштита на личните податоци без референца кон индивидуален случај) за активностите на меѓудржавна соработка, вклучително заемната правна помош во граѓански и кривични случаи?
Одговор: НКТ нема мандат да собира податоци за сите форми на насилство врз жените кои се опфатени со Конвенцијата. НКТ има надлежност да ја следи и анализира состојбата со семејното насилство, но досега нема публикуван извештај во оваа смисла.
в. Дали ова тело/тела има пристап до генералните информации (не ги вклучува посебните информации од причина за заштита на личните податоци без референца кон индивидуален случај) за активностите на меѓудржавна соработка, вклучително заемната правна помош во граѓански и кривични случаи?
Одговор: НКТ нема мандат да собира податоци за сите форми на насилство врз жените кои се опфатени со Конвенцијата. НКТ има надлежност да ја следи и анализира состојбата со семејното насилство, но досега нема публикуван извештај во оваа смисла.
MINUS
г. Дали ова тело има мандат да комуницира директно или го дели искуството и знаењето со други страни во други држави, особено членките на Конвенцијата? Ако има, дајте примери на воспоставена соработка, природата на исходот од неа.
Одговор: НКТ пристапот го добива преку членството на претставници од Министерство за правда. Начинот на комуникација не е уреден. Исто така, НКТ нема мандат да комуницира директно и да споделува искуства со слични тела во други држави, а особено страни на Конвенцијата.
г. Дали ова тело има мандат да комуницира директно или го дели искуството и знаењето со други страни во други држави, особено членките на Конвенцијата? Ако има, дајте примери на воспоставена соработка, природата на исходот од неа.
Одговор: НКТ пристапот го добива преку членството на претставници од Министерство за правда. Начинот на комуникација не е уреден. Исто така, НКТ нема мандат да комуницира директно и да споделува искуства со слични тела во други држави, а особено страни на Конвенцијата.
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.