Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 52 - Итни мерки на заштита
Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека надлежните органи имаат овластување да му наредат, во ситуации на непосредна опасност, на сторителот на домашно насилство да го напушти живеалиштето на жртвата или на лицето изложено на ризик за доволен временски период и да му забранат на сторителот да влегува во живеалиштето, или да контактира со жртвата, или со лицето изложено на ризик. Мерките преземени во согласност со овој член ставаат приоритет врз безбедноста на жртвите, или на лицата изложени на ризик.
ИНДИКАТОРИ
 
1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се дава овластување на надлежните органи во ситуација на непосредна опасност веднаш или во рок од 24 часа да издаваат налог за сторителот на насилство да го напушти местото на живеење или загрозеното лице во разумен временски период, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
1. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се дава овластување на надлежните органи во ситуација на непосредна опасност веднаш или во рок од 24 часа да издаваат налог за сторителот на насилство да го напушти местото на живеење или загрозеното лице во разумен временски период, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се дава овластување на надлежните органи во состојба на непосредна опасност веднаш или во рок од 24 часа да забранат на сторителот да пристапи до живеалиштето, односно да стапи во контакт со жртвата или загрозеното лице, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
2. Степен на вграденост на мерки/одредби со кои се дава овластување на надлежните органи во состојба на непосредна опасност веднаш или во рок од 24 часа да забранат на сторителот да пристапи до живеалиштето, односно да стапи во контакт со жртвата или загрозеното лице, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
3. Процент на случаи за кои надлежните органи издале итен налог за сторителот на семејното насилство веднаш да го напушти местото на живеење на жртвата или загрозеното лице на доволен временски период, во однос на вкупниот број на пријави за семејно насилство на годишно ниво.
Одговор:
3. Процент на случаи за кои надлежните органи издале итен налог за сторителот на семејното насилство веднаш да го напушти местото на живеење на жртвата или загрозеното лице на доволен временски период, во однос на вкупниот број на пријави за семејно насилство на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
4. Процент на случаи за кои надлежните органи по итна постапка забраниле на сторителот да пристапи до живеалиштето, односно да стапи во контакт со жртвата или загрозеното лице, во однос на вкупниот број на пријави на семејно насилство на годишно ниво.
Одговор:
4. Процент на случаи за кои надлежните органи по итна постапка забраниле на сторителот да пристапи до живеалиштето, односно да стапи во контакт со жртвата или загрозеното лице, во однос на вкупниот број на пријави на семејно насилство на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.