Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
1. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови, вклучувајќи и медијација и помирување, во однос на сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата.

2. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека ако е изречено плаќање глоба, да се земе предвид способноста на сторителот да ги исполни своите финансиски обврски кон жртвата.
ИНДИКАТОРИ
 
1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се забранува задолжително алтернативно решавање на спорови, вклучувајќи медијација и помирување, во однос на сите облици на насилство, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се забранува задолжително алтернативно решавање на спорови, вклучувајќи медијација и помирување, во однос на сите облици на насилство, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
2. Процент на алтернативно разрешени кривични/прекршочни постапки разделени во однос на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција и во однос на видот на алтернативно разрешување, во однос на вкупниот број на пријави за овие дела, на годишно ниво.
Одговор:
2. Процент на алтернативно разрешени кривични/прекршочни постапки разделени во однос на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција и во однос на видот на алтернативно разрешување, во однос на вкупниот број на пријави за овие дела, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
3. Процент на изречени алтернативни санкции, разделени во однос на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција и во однос на видовите на алтернативни санкции, во однос на вкупниот број санкции за овие дела, на годишно ниво.
Одговор:
3. Процент на изречени алтернативни санкции, разделени во однос на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција и во однос на видовите на алтернативни санкции, во однос на вкупниот број санкции за овие дела, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
4. Процент на спроведени постапки мирење/медијација во парничките судски постапки за дела кои се опфатени со оваа Конвенција, разделени во однос на сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата и во однос на орган пред кој е спроведено помирување или медијација, на годишно ниво.
Одговор:
4. Процент на спроведени постапки мирење/медијација во парничките судски постапки за дела кои се опфатени со оваа Конвенција, разделени во однос на сите облици на насилство опфатени со Конвенцијата и во однос на орган пред кој е спроведено помирување или медијација, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
5. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се одредува, доколку се одреди парична казна, да се земе предвид влијанието на материјалната состојба на жртвата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
5. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се одредува, доколку се одреди парична казна, да се земе предвид влијанието на материјалната состојба на жртвата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
6. Процент на изречени парични казни, разделени во однос на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во однос на вкупен број на санкции за овие дела, на годишно ниво.
Одговор:
6. Процент на изречени парични казни, разделени во однос на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во однос на вкупен број на санкции за овие дела, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.