Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека се инкриминира следново намерно однесување:
а. Вршење абортус врз жена без нејзина претходна информирана согласност;
б. Вршење операција врз жена без нејзина претходна информирана согласност, односно разбирање на постапката чија цел или последица е да се прекине нејзината способност за природна репродукција.
ИНДИКАТОРИ
 
1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува казнување на принуден абортус и принудна стерилизација ускладено со дефинициите од Конвенцијата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
1. Степен на вклопеност на мерки/одредби со кои се обезбедува казнување на принуден абортус и принудна стерилизација ускладено со дефинициите од Конвенцијата, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
2. Број на пријави за дела принуден абортус и принудна стерилизација поднесени до полиција и други органи/служби (социјални служби, јавно обвинителство, здравствени установи, релевантни невладини организации), на годишно ниво.
Одговор:
2. Број на пријави за дела принуден абортус и принудна стерилизација поднесени до полиција и други органи/служби (социјални служби, јавно обвинителство, здравствени установи, релевантни невладини организации), на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
3. Процент на пријави за дела принуден абортус и принудна стерилизација до јавното обвинителство, во однос на вкупниот број на пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
Одговор:
3. Процент на пријави за дела принуден абортус и принудна стерилизација до јавното обвинителство, во однос на вкупниот број на пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
4. Процент на покренати кривични/прекршочни постапки за дела принуден абортус и принудна стерилизација во однос на вкупен број на овие пријави, на годишно ниво.
Одговор:
4. Процент на покренати кривични/прекршочни постапки за дела принуден абортус и принудна стерилизација во однос на вкупен број на овие пријави, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
5. Процент на правосилни судски пресуди за дела принуден абортус и принудна стерилизација во однос на вкупниот број на пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
Одговор:
5. Процент на правосилни судски пресуди за дела принуден абортус и принудна стерилизација во однос на вкупниот број на пријави поднесени до релевантните служби, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
6. Процент на изречени ефективни затворски казни за дела принуден абортус и принудна стерилизација во однос на вкупен број на овие пријави (завршени судски постапки), на годишно ниво.
Одговор:
6. Процент на изречени ефективни затворски казни за дела принуден абортус и принудна стерилизација во однос на вкупен број на овие пријави (завршени судски постапки), на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.