Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 3 – Дефиниции
Член 5 - Обврски на државата и принципот на должно внимание
Член 7 - Сеопфатни и координирани политики
Член 8 - Финансиски средства
Член 9 - Невладини организации и цивилно општество
Член 10 - Координативно тело
Член 11 - Собирање податоци и истражување
Член 15 - Обука на професионалци
Член 16 - Превентивни интервенции и програми на третман
Член 18 - Општи обврски
Член 19 - Информации
Член 20 - Општи услуги на поддршка
Член 21 - Помош за индивидуални/колективни жалби
Член 22 - Специјализирани услуги на поддршка
Член 23 - Засолништа
Член 24 - Телефонски линии за помош
Член 25 - Поддршка за жртвите на сексуално насилство
Член 26 - Заштита и поддршка на деца-сведоци
Член 27 - Пријавување
Член 28 - Пријавување од професионалци
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
Член 30 - Обесштетување
Член 31 - Старателство, посети и безбедност
Член 32 - Граѓански последици од присилни бракови
Член 33 - Психичко насилство
Член 34 - Демнење
Член 35 - Физичко насилство
Член 36 - Сексуално насилство, вклучувајќи и силување
Член 37 - Присилен брак
Член 38 - Женско генитално осакатување
Член 39 - Присилен абортус и присилна стерилизација
Член 40 - Сексуално вознемирување
Член 41 - Помагање или поттикнување и обид
Член 42 - Неприфатливо оправдување за кривични дела, вклучително на кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“
Член 43 - Важење на кривичните дела
Член 45 - Санкции и мерки
Член 46 - Отежнувачки околности
Член 47 - Пресуди во друга држава
Член 48 - Забрана на задолжителни постапки за алтернативно решавање спорови или изрекување пресуди
Член 49 - Општи обврски
Член 50 - Непосредна реакција, превенција и заштита
Член 51 - Проценка на ризикот и управување со ризикот
Член 52 - Итни мерки на заштита
Член 53 - Мерки за забрана на приближување или заштита
Член 54 - Истраги и докази
Член 55 - Постапки еx parte и ex officio
Член 56 - Мерки на заштита
Член 57 - Правна помош
Член 58 - Застареност
Член 59 - Статус на престој
Член 60 - Родово засновани барања за азил
Член 61 - Забрана за протерување односно враќање (non-refoulement)
 
Член 29 - Граѓански парници и правни лекови
1. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да им обезбедат на жртвите соодветни граѓански правни лекови против сторителот.

2. Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да им обезбедат на жртвите, во согласност со општите принципи на меѓународното право, соодветни граѓански правни лекови против државните органи кои не ја исполниле својата должност за преземање неопходни превентивни или заштитни мерки во рамките на своите овластувања.
ИНДИКАТОРИ
 
1. Степен на вклопеност на мерки/одредби врз основа на кои на жртвите им се обезбедуваат соодветни правни средства во парнична постапка против сторители на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
1. Степен на вклопеност на мерки/одредби врз основа на кои на жртвите им се обезбедуваат соодветни правни средства во парнична постапка против сторители на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
2. Степен на вклопеност на мерките/одредбите врз основа на кои на жртвите им се обезбедува, во склад со општите принципи на меѓународното право, соодветни правни средства во парнична постапка против државни органи кои не ја исполниле својата должност во превземањето на неопходни превентивни и заштитни мерки во рамките на своите овластувања, за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
2. Степен на вклопеност на мерките/одредбите врз основа на кои на жртвите им се обезбедува, во склад со општите принципи на меѓународното право, соодветни правни средства во парнична постапка против државни органи кои не ја исполниле својата должност во превземањето на неопходни превентивни и заштитни мерки во рамките на своите овластувања, за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики.
Одговор:
MINUS
3. Процент на жртви на насилство кои ги искористиле соодветните правни средства во парнична постапка против сторители на насилство во однос на број на регистрирани жртви на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
Одговор:
3. Процент на жртви на насилство кои ги искористиле соодветните правни средства во парнична постапка против сторители на насилство во однос на број на регистрирани жртви на сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
4. Процент на жртви на насилство кои ги искористиле соодветните правни средства во парнична постапка против државните органи кои не ги исполниле своите обврски во превземање на неопходните превентивни и заштитни мерки во рамките на своите овластувања, во однос на вкупниот број на регистрирани пропусти, за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
Одговор:
4. Процент на жртви на насилство кои ги искористиле соодветните правни средства во парнична постапка против државните органи кои не ги исполниле своите обврски во превземање на неопходните превентивни и заштитни мерки во рамките на своите овластувања, во однос на вкупниот број на регистрирани пропусти, за сите облици на насилство опфатени со оваа Конвенција, на годишно ниво.
Одговор:
MINUS
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.